ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ о обустави поступка јавне набавке: Набавку горива коришћењем дебитне картице

ОДЛУКУ о обустави поступка јавне набавке: Набавку горива коришћењем дебитне картице

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-5/2020
Број одлуке: 404-5/2020
Датум: 19.02.2020. године

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе општине Осечина доноси

ОДЛУКУ
о обустави поступка јавне набавке мале вредности

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе коришћења службених возила Општинске управе Осечина, због неиспуњености услова за закључење уговора.

Образложење
Наручилац је дана 07.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-5/2020, за јавну набавку горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе коришћења службених возила Општинске управе Осечина, добра, а дана 07.02.2020. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца није достављена ниједна понуда.
Комисија за јавне набавке је саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-добра.
Предмет јавне набавке је горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе коришћења службених возила Општинске управе Осечина, добра,
ознака из општег речника јавних набавки: 09100000 – горива
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 1.333.333,00 динара.
Одступања од плана набавке: /

2. Подаци о понуђачима
У поступку није учествовао ниједан понуђач.

3.Подаци о одбијеним понудама
Није било одбијених понуда обзиром да није примљена ниједна понуда

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија предлаже Наручиоцу, обзиром да у року за подношење понуда није примљена ниједна понуда, да обустави поступак јавне набавке и да по коначности ове одлуке покрене нови поступак јавне набавке.

5. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић, председник, Жељко Андрић члан и Величко Марковић члан
Контакт: тел./факс 014/451-158,
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о
обустави предметног поступка јавне набавке мале вредности.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Милан Урошевић

Scroll To Top