ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Геодетскe услуге

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Геодетскe услуге

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-6/2020
Број одлуке: 404-6//2020
Датум: 20.02.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Биро за геодезију и пројектовање Гео премер МС Лозница, Кнеза Милоша 6 матични број 6362281 ПИБ108679065, понуда број 16 од 14.02.2020. године.

Образложење
Наручилац је дана 07.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-6/2020, за јавну набавку геодетскe услуге, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71250000-архитекторнске, техничке и геодетске услуге, а дана 07.02.2020. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 5 (пет) понуда.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-услуге.
Предмет јавне набавке је геодетске услуге, услуге.
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 1.333.333,00 динара.
Одступања од плана набавке: нема одступања од плана набавке

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало пет понуђача:
1. AB & CO Geosystems Нови Сад, Васе Стајића бр.30, мат.201990083, ПИБ 104656747
2. Биро за геодезију и пројектовање Гео премер МС Лозница, Кнеза Милоша 6 матични број 6362281 ПИБ108679065
3. ”Geourb Group” д.о.о. Београд, Ватрослава Јагића 14, матични број17513907, ПИБ 103093927
4. Геоплан Срем д.о.о. Сремска Митровица, Краља Петра I бр.5, матични број 08406600, ПИБ 103847947
5. Тесла систем 2016 Осечина, Војводе Степе 4Б, матични број 64395254, ПИБ 109739970

3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 5 (пет).
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: /

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1. Понуђач Гео премер МС Лозница понудио је цену у износу од 977,00 дин.без ПДВ-а (јединичне цене)
2. Понуђач Тесла систем 2016 Осечина понудио је цену у износу од 1.421,00 дин. без ПДВ-а (јединичне цене)
3.Понуђач AB & CO Geosystems Нови Сад понудио је цену у износу од 80.254,00 дин.без ПДВ-а (јединичне цене)
4.Понуђачи Геоплан Срем д.о.о. Сремска Митровица понудио је цену у износу од 111.750,00 дин. без ПДВ-а (јединичне цене)
5. Понуђач ”Geourb Group” д.о.о. Београд понудио је цену у износу од 161.874,00 дин. без ПДВ-а (јединичне цене)

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија заједничка понуда понуђача Гео премер МС Лозница, заведена под бројем 16, и предложила наручиоцу његов избор.

6. Подизвођач
Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић председник, Величко Марковић члан комисије, Жељко Андрић члан комисије.
Контакт: тел./факс 014/451-158.
1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о
додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Биро за геодезију и пројектовање Гео премер МС Лозница, Кнеза Милоша 6 матични број 6362281 ПИБ108679065, понуда број 16 од 14.02.2020. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top