ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У отвореном поступку јавне набавке извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка, радови, ознака из општег речника јавне набавке:
45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;
45262700 – адаптација зграда;
45420000 – радови на уградњи столарије;
45454000 – радови на реконструкцији;
45350000 – машинске инсталације
наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци:
– број 404-41/ 2019 са понуђачем: ДЕС д.о.о. Ваљево, Даничићева бр.11, матични број 07136056, ПИБ 100072785

Уговорена вредност јавне набавке износи 25.008.546,31 дин.без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена 25.008.546,31 дин.без ПДВ-а и најнижа понуђена цена 25.008.546,31 дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 17.01.2020. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 27.01.2020. године.
Уговор је закључен до примопредаје радова.

Scroll To Top