ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

На основу члана 16. и 17.Закона о заштити узбуњивача (“Службени гласник РС“ број 128/2014) и члана 77. Статута општине Осечина ( “Општински службени гласник“ бр.7/08) члана 25. Одлуке о организацији општинске управе општине Осечина (“Општински службени гласник“ бр.10/08) начелник Општинске управе општине Осечина доноси :

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА, НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА КОД ПОСЛОДАВЦА, КАО И ДРУГИМ ПИТАЊИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ КОД ПОСЛОДАВЦА КОЈИ ИМА ВИШЕ ОД ДЕСЕТ ЗАПОСЛЕНИХ

I Основне одредбе

Члан 1.

Овим правилником се уређује начин унутрашњег узбуњивања, начин одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и друга питања од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених.

Члан 2.

Узбуњивање је откривање информације о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих размера.

Узбуњивач је физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим радним ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга државних и других органа, носилаца јавних овлашћења или јавних служби и пословном сарадњом .

Штетна радња је свако чињење или нечињење у вези са узбуњивањем којим се узбуњивачу или лицу које има право на заштиту као узбуњивач угрожава или повређује право, односно којим се та лица стављају у неповољнији положај.

Послодавац је Општинска управа општине Осечина.

Одговорно лице је лице коме су у правном лицу поверени одређени послови који се односе на управљање, пословање или процес рада и врши одређене дужности је начелник Општинске управе.

Радно ангажовање је радни однос, рад ван радног односа, волонтирање, вршење функцијe, као и сваки други фактички рад за послодавца.

Правилник узбуњивач(doc)

Правилник узбуњивач (pdf)

Scroll To Top