ВЕСТИ:
Почетна / Author Archives: milan.petrovic (page 11)

Author Archives: milan.petrovic

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-13/2020 Број одлуке: 404-13/2020 Датум: 03.03.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу НИС а.д. Nови Сад ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка канцеларијског материјала

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-12/2020 Број одлуке: 404-12/2020 Датум: 02.03.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Una Mega Shop ZTR из Ваљева, Владике Николаја 35/А, ... Read More »

Услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-10/2020 Број одлуке: 404-10/2020 Датум: 28.02.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Ауто-Сигнал ... Read More »

Обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку обезбеђење зграде Општинске управе Осечина, услуге, ознака из општег речника ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга одржавања јавног осветљења

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-7/2020 Број одлуке: 404-7/2020 Датум: 25.02.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР Фер партнер Осечина, ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-11/2020 Број одлуке: 404-11/2020 Датум: 25.02.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР ”Зебра” Козличић, Бранковина, матични број ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка материјала за јавно осветљење

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-9/2020 Број одлуке: 404-9/2020 Датум: 25.02.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Mak Trade Group ... Read More »

Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе коришћења службених возила Општинске управе Осечина

konkursna-dokumentacija-gorivo konkursna-dokumentacija-gorivo   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Назив наручиоца: Општинска управа Осечина Адреса Наручиоца: Осечина,Карађорђева 78 Интернет страница наручиоца: www.osecina.com   Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка мале вредности број 404 -13/2020 Врста предмета: добра Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Геодетскe услуге

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-6/2020 Број одлуке: 404-6//2020 Датум: 20.02.2020. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Биро за геодезију ... Read More »

ОДЛУКУ о обустави поступка јавне набавке: Набавку горива коришћењем дебитне картице

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-5/2020 Број одлуке: 404-5/2020 Датум: 19.02.2020. године На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе општине Осечина доноси ОДЛУКУ о обустави поступка јавне набавке мале вредности ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности набавка ... Read More »

Scroll To Top