ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Контрола квалитета површинских вода у рекама II реда

Контрола квалитета површинских вода у рекама II реда

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 404-2/2023
Број одлуке: 404-2/2023
Датум: 24.01.2023. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине  Осечина   доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5, матични број 17272543, ПИБ 101899368,  у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-2/2023, контрола квалитета површинских вода у рекама II реда,  понуда бр. 7 од 23.01.2023. године.

Образложење

Наручилац је дана 12.01.2023. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује контрола квалитета површинских вода у рекама II реда бр. 404-2/2023, доставио на три адресе и објавио на  интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је контрола квалитета површинских вода у рекама II реда

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 108.333,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 2 понуђача:

  1. Завод за јавно здравље Шабац, Јована Цвијића 1, матични број 07289502, 100082545
  2. Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5, матични број 17272543, ПИБ 101899368

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач Завод за јавно здравље Ваљево понудио је цену у износу од 123.000,00 динара без ПДВ-а;
  2. Понуђач Завод за јавно здравље Шабац понудио је цену у износу од 246.000,00 динара без ПДВ-а;
  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача : Завод за јавно здравље Ваљево,  понуда бр.7 од 23.01.2023. године и предложила наручиоцу његов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић,   Величко Марковић  и Жељко Андрић  .

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5, матични број 17272543, ПИБ 101899368, понуда бр. 7 од 23.01.2023. године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

 

Scroll To Top