ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка сигурносних седишта за новорођену децу

Набавка сигурносних седишта за новорођену децу

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 404-1/2023
Број одлуке: 404-1/2023
Датум: 24.01.2023. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Una Mega Shop ZTR Ваљево, Владике Николаја 35/А ламела Б, матични број63038202, ПИБ 107855381 у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-1/2023, набавка сигурносних седишта за новорођену децу, понуда бр. 6 од 23.01.2023. године.

Образложење

Наручилац је дана 12.01.2023. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује, набавка сигурносних седишта за новорођену децу, бр. 404-1/2023, доставио на три адресе и објавио на  интернет страници Општине Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, добра.

Предмет јавне набавке набавка сигурносних седишта за новорођену децу

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 500.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовао 2 понуђача:

  1. Кобиг.д.о.о. Београд, Бежанијских илегалаца бр.32, матични број 06180647, ПИБ 100829254
  2. Una Mega Shop ZTR Ваљево, Владике Николаја 35/А ламела Б, матични број63038202, ПИБ 107855381

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач Una Mega Shop ZTR Ваљево понудио је цену у износу од 486.000,00 динара без ПДВ-а.
  2. Понуђач Кобиг д.о.о. Београд понудио је цену у износу од 540.000,00 динара без ПДВ-а.
  3. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача Una Mega Shop ZTR Ваљево понуда бр.6 од 23.01.2023. године и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач /
  2. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић,   Величко Марковић  и Жељко Андрић  .

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Una Mega Shop ZTR Ваљево, Владике Николаја 35/А ламела Б, матични број 63038202, ПИБ 107855381.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top