ВЕСТИ:
Почетна / Author Archives: milan.petrovic (page 30)

Author Archives: milan.petrovic

Општинска управа Осечина омогућила плаћање грађанима картицом

Од децембра 2019. грађанима је омогућено плаћање картицама инсталирањем ПОС терминала на писарници Општинске управе Осечина. Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)

јавно осветљење

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо), наручилац ... Read More »

16.12.2019. Седница СО Осечина – пренос

Read More »

ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈА 2020

Plan rada 2020. Inspekcija za zaštitu životne sredine, Saglasnost Ministarstva na IN 2020. Plan rada 2020-Komunalna inspekcija Plan rada 2020-Komunalno-tržišna inspekcija Plan rada 2020-Saobraćajna inspekcija Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016), члана 13. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, ... Read More »

Нацрт буџета 2020

budzet 2020.-nacrt ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Осечина за 2020. годину је члан 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члан 32. Закона о локалној ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Радови, извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини ( Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-48/2019 Број одлуке: 404-48/2019 Датум:04.12.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Фер партнер Осечина, Цара Душана бр.32, матични ... Read More »

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА, МОНТАЖА ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ДРВНУ СЕЧКУ У ДВОРИШТУ ОШ “БРАЋА НЕДИЋ“, ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА У ОСЕЧИНИ ПО СИСТЕМУ “КЉУЧ У РУКЕ“

Општина Осечина Адреса: Карађорђева 78 Број: 404-29/2019 Датум:28.11.2019. године Осечина На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац,  доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА, МОНТАЖА ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ... Read More »

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка

  izmena konkursne dokumentacije DZ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Општинска управа Број:404-41/2019 Дана:06.12.2019. ОСЕЧИНА __________________ ________________ ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације У вези са захтевом од 04.12.2019. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка достављамо вам следеће: ПИТАЊЕ: 1. Молимо вас за информацију везано ... Read More »

Извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)

konkursna dokumentacija На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА Карађорђева 78 објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (јавна набавка 404-48/2019) 1.Назив  и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева  78, www.osecina.com Врста наручиоца: ... Read More »

Scroll To Top