ВЕСТИ:
Почетна / Author Archives: milan.petrovic (page 30)

Author Archives: milan.petrovic

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Strateski plan IR 2021-2023. Eticki kodeks – azurirano 2020. Povelja-interne-revizije-azurirano-2020  Povelja interne revizije-azurirana 2019. Strateski plan interne revizije 2020-2022. godina Strateski plan interne revizije 2019.-2021. Povelja interne revizije opstine Osecina Eticki kodeks interne revizije Godisnji plan interne revizije za 2019. Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2019. ГОДИНИ

Награда Општине се додељује сваке године поводом прославе Дана општине Осечина – 16. априла за највреднија достигнућа у Општини у календарској 2018. години или за континуирани рад и укупне резултате рада у области: привреде; пољопривреде и руралног развоја; васпитно-образовног рада; стваралаштва ученика и студената; медицине и социјалне заштите; урбанизма, архитектуре ... Read More »

Набавка сигурносних седишта за новорођену децу у 2019. години

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка сигурносних седишта за новорођену децу у 2019. години, добра – набавка на коју ... Read More »

Oбезбеђење зграде Општинске управе Осечина

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА Карађорђева 78 објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (јавна набавка 404-6/2019)   1.Назив и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, www.osecina.com Врста наручиоца: орган ... Read More »

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2020 – Грађевинска инспекција

План инспекцијског надзора – грађевинска инспекција_општина Осечина – 2020. годину Plan inspekcijskog nadzora za 2019-usvojen(doc) Plan inspekcijskog nadzora za 2019-usvojen(pdf) Read More »

Новчана помоћ и седишта за новорођену децу у 2018-ој години

И ове године одобрена су и исплаћена средства родитељима као једнократна новчана помоћ за новорођену децу у 2018-ој. години на територији општине Осечина у износу од 50%(прворођено и другорођено дете) и 100%(трећерођено и свако наредно дете) просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према последњем званично ... Read More »

Jавне набавкa: Геодетске услуге

konkursna dokumentacija(docx) konkursna dokumentacija(pdf) На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-8/2019, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је ... Read More »

Хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

konkursna dokumentacija(doc) konkursna dokumentacija(pdf) На основу члана 55. став 1. тачка 2., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-7/2019, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је ... Read More »

Услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева

konkursna-saobracajna-infrastruktura(doc) konkursna-saobracajna-infrastruktura(pdf) На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина, www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-5/2019, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка ... Read More »

Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ   konkursna-gorivo(doc)    konkursna-gorivo(pdf) Назив наручиоца: Општинска управа Осечина Адреса Наручиоца: Осечина,Карађорђева 78 Интернет страница наручиоца: www.osecina.com   Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка мале вредности број 404 – 4/2019 Врста предмета: добра Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: ... Read More »

Scroll To Top