ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга пројектовања котларнице за стамбене објекте

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга пројектовања котларнице за стамбене објекте

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, за јавну набавку услуга пројектовања котларнице за стамбене објекте (котларница на чврсто гориво), број ЈН 404-15/2020, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-15/2020 са Студио Алфа д.о.о. Крупањ, 1. маја бр.1, матични број20365439, ПИБ 105426204,
Уговорена вредност јавне набавке износи 416.666,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.
Највиша понуђена цена у износи 495.000,00 динара, а најнижа износи 415.000,00 динара
Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 17.03.2020. године.
Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 26.03.2020. године.
Уговор је закључен до 30.06.2020.године.

Scroll To Top