ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 54)

Архива из : јавне набавке и огласи

КОНКУРС: Стручни сарадник за опште послове и послове одбране

skupština opštine

На основу чл.9.Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник РС“ бр.48/91, 66/91 и 39/02)члана 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС“ бр.   ) начелник општинске управе општине Осечина доноси О Д Л У К ... Read More »

Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2014/2015. години

превоз путника

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ   Назив наручиоца: Општинска управа Осечина Адреса наручиоца: Карађорђева 78, 14253 Осечина Интернет страница наручиоца :www.osecina.com Врста наручиоца: Локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: отворени поступак Врста предмета: услуге Опис предмета набавке: Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2014/2015. ... Read More »

Извођење радова на ревитализацији пољских путева у општини Осечина

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Назив наручиоца   : Општинска управа   Осечина   Адреса наручиоца: Осечина, Карађорђева 78   Интернет страница наручиоца: www.osecina.com   Врста   наручиоца: локална самоуправа   Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак – јавна набавка бр 404-16/2014   Врста   предмета. Радови   Опис предмета набавке, ... Read More »

Пријава за оцењивање квалитета воћних ракија

здравице

Рок за пријављивање је 20. августа 2014. године. Попуњен пријавни лист се шаље поштом на адресу ТО „ПОДГОРИНА“ или факсом на број 014/451-158. Узорци се достављају најкасније до 20. августа 2014. године. Комисија за оцењивање квалитета радиће према „Основном правилнику оцењивања квалитета и услуга“ и „Правилнику о оцењивању квалитета јаких ... Read More »

Упис у вртић

Обавештавају се родитељи који су заинтересовани да упишу децу у целодневни боравак од септембра да пријаве могу извршити сваког радног дана од 07 до 15 часова у Предшколској установи Лане до 31.07. 2014, какао би се благовремено формирале групе. Контакт: ПУ ЛАНЕ Хајдук Вељкова 6 тел: 451-284 pu.lane.osecina@gmail.com Read More »

Јавни позив за доделу средстава у оквиру Програма подршке женском предузетништву кроз доделу безповратне финансијске помоћи у 2014. години

У оквиру Програма подршке женском предузетништву кроз доделу бесповратне финансијске помоћи у 2014. години, Национална агенција за регионални развој расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава Програм подршке женском предузетништву кроз доделу бесповратне финансијске помоћи у 2014. години (даље: Програм) спроводи Национална агенција за регионални развој (даље: Национална агенција) у ... Read More »

Конкурс за доделу средстава за реализацију краткорочног кредитирања пољопривредне производње преко банака у 2014. години за подручје општине Осечина

На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), члана 4. Одлуке о буџету општине Осечина за 2014. годину (“Општински службени гласник“, број 11/2013), Програма за доделу средстава за подстицај пољопривредне производње у општини Осечина за 2014. годину број 060-15/2014, ... Read More »

Превентивна дератизација

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-12/2014, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је превентивна дератизација, ознака из општег речника јавне ... Read More »

Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-11/2014, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, ознака ... Read More »

Набавка и испорука електричне енергије у 2014.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, бр.104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-9/2014 ... Read More »

Scroll To Top