ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Одлука – Набавка материјала за јавно осветљење добра
Одлука – Набавка материјала за јавно осветљење добра

Одлука – Набавка материјала за јавно осветљење добра

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку материјала за јавно осветљење, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 34928500 – опрема за јавно осветљење,   број ЈН 404-8/2017, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-8/2017 са ’’Mak Trade Group’’ доо Ресник-Београд, Подавалска 2 Б, матични број 20016434, ПИБ 104165607.

Уговорена вредност јавне набавке износи до 936.450,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 4 понуде.

Највиша понуђена цена износи 1.162.633,27 динара без ПДВ-а, а најнижа износи 936.450,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 14.02.2017. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 23.02.2017. године.

Уговор је закључен до примопредаје изведених радова .

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина

Број ЈН: 404-8/2017

Број одлуке: 404-8/2017

Датум: 14.02.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу’’Mak Trade Group’’ доо Ресник-Београд, Подавалска 2 Б, матични број 20016434, ПИБ 104165607, број 30 од 09.02.2017.године.

Образложење

Наручилац је дана 30.01.2017.. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-8/2017, за јавну набавку: набавка материјала за јавно осветљење, добра,  а дана 31.01.2017. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 4 понудe.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-добра.

Предмет јавне набавке је набавка материјала за јавно осветљење-добра.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 800.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: /

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 4 понуђача:

 1. ’’MАК TRADE  GROUP’’ д.о.о. Ресник-Београд, Подавалска 2 Б, матични број 20016434, ПИБ 104165607
 2. “Феман“ д.о.о., Јагодина, Вихорска 1, матични број 07367619, ПИБ 101322472
 3. “LIGHT ELECTRIC GROUP’’д.о.о. Краљево, Бошка Тошковића бр.26, матични број 20490101, ПИБ 105923388
 4. “Фер партнер“ д.о.о. Лозница, Марка Радуловића 78, матични број 17478109, ПИБ 102752610

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 4 (четири).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач ’’MАК TRADE  GROUP’’ д.о.о. Ресник-Београд понудио је 450,00 динара  без ПДВ-а
 2. Понуђач “Фер партнер“ д.о.о. Лозница понудио је 861,75 динара без ПДВ-а
 3. Понуђач “Феман“ д.о.о., Јагодина понудио је 011.324,00 динара без ПДВ-а
 4. Понуђач “LIGHT ELECTRIC GROUP’’д.о.о. Краљево понудио је 162.633,27 динара без ПДВ-а
 5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача’’Mak Trade Group’’ доо Ресник-Београд, заведена под бројем 30,  и предложила наручиоцу његов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић,председник, Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158,

 1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу понуђачу  ’’MАК  TRADE  GROUP’’ д.о.о. Ресник-Београд, Подавалска 2 Б, матични број 20016434, ПИБ 104165607, број 30 од 09.02.2017.године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

 

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

 

 

konkursna-dokumentacija2
konkursna-dokumentacija2
podnosenje-ponude-2
podnosenje-ponude-2

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015, 68/2015), Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступцима јавних набавки  добара  (“Службени гласник РС“ бр.111/15), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ

о измени конкурсне документације

У  конкурсној документацији јавне набавке мале вредности набавка материјала за јавно осветљење бр.404-8/2017 године врши се измена конкурне документације и то:

 • на стр.19. спецификација, ред.бр.1  речи  “живине сијалице 125 W “   мењају се и гласе  “сијалица натријум SON-H 110W E 27“ .

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници.

 

Општинска управа Осечина

начелник

Милан Урошевић

Scroll To Top