ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Одлука о додели уговора за имплементацију и одржавање система за контролу и наплату паркирања
Одлука о додели уговора за имплементацију и одржавање система за контролу и наплату паркирања

Одлука о додели уговора за имплементацију и одржавање система за контролу и наплату паркирања

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује за имплементацију и одржавање система за контролу и наплату паркирања, услуге,   број ЈН 404-10/2017, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-10/2017 са ЈКП “Паркинг сервис“ Нови Сад, Филипа Вишњића 47, матични број 08831149, ПИБ 103635323.

Уговорена вредност јавне набавке износи 300.000,00 дин. без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде, с тим што је  понуда понуђача  PROKOMSOFT д.о.о. Нови Сад је неблаговремена и као таква није узета у разматрање

  1. Највиша понуђена цена месечног одржавања система за контролу и наплату

паркирања износи 35.000,00 динара без ПДВ-а,  а најнижа цена месечног одржавања система за контролу и наплату паркирања од 25.000,00 динара без ПДВ-а.

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 23.02.2017. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 03.03.2017. године.

Уговор је закључен до 31.12.2017. године

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина

Број ЈН: 404-10/2017
Број одлуке: 404-10/2017
Датум: 23.02.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

о додели уговора у поступку јавне набавке

на коју се закон не примењује

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЈКП “Паркинг сервис“ Нови Сад, Филипа Вишњића 47, матични број 08831149, ПИБ 103635323, понуда бр.36 од 20.02.2017.године.

Образложење

Наручилац је дана 06.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 404-10/2017, за јавну набавку: за имплементацију и одржавање система за контролу и наплату паркирања, услуге,  а дана 07.02.2017. године  позив за подношење понуда  проследио je поштом на три адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понудe.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је набавка за имплементацију и одржавање система за контролу и наплату паркирања

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 300.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: /

2. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3 понуђача:

  1. CAM ENGINEERING d.o.o. Нови Сад, Филипа филиповића бр.8, матични број 20723297, ПИБ 107010207;
  2. ЈКП “Паркинг сервис“ Нови Сад, Филипа Вишњића 47, матични број 08831149, ПИБ 103635323
  3. PROKOMSOFT д.о.о. Нови Сад, Футошка бр.35, матични број 20321750, ПИБ 105136095

3. Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 (три).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:  понуда понуђача  PROKOMSOFT д.о.о. Нови Сад је неблаговремена и као таква није узета у разматрање

4. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач ЈКП “Паркинг сервис“ Нови Сад понудио је цену имплементације система за контролу и наплату паркирања 1,00 динара без ПДВ-а, а цену месечног одржавања система за контролу и наплату паркирања од 25.000,00 динара без ПДВ-а,
  2. Понуђач CAM ENGINEERING d.o.o. Нови Сад понудио је цену имплементације система за контролу и наплату паркирања 130.000,00 динара без ПДВ-а, а цену месечног одржавања система за контролу и наплату паркирања од 35.000,00 динара без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача  ЈКП “Паркинг сервис“ Нови Сад, заведена под бројем 36,  и предложила наручиоцу његов избор.

6. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић, председник, Милан Петровић члан и Величко Марковић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу понуђачу  ЈКП “Паркинг сервис“ Нови Сад, Филипа Вишњића 47, матични број 08831149, ПИБ 103635323, понуда бр.36 од 20.02.2017.године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top