ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Oдржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације
Oдржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

Oдржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, ознака из општег речника јавне набавке: 34928470-сигнализација, број ЈН 404-12/2017, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-12/2017 са СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, матични број 55404836, ПИБ 101499063.

Уговорена вредност јавне набавке износи 457.400,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена у износи 824.600,00 динара, а најнижа износи 457.400,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 07.03.2017. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 15.03.2017. године.

Уговор је закључен до 31.12.2017.године.

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-12/2017
Број одлуке: 404-12/2017
Датум: 07.03.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, матични број 55404836, ПИБ 101499063; понуда број 39 од 06.03.2017. године.

Образложење

Наручилац је дана 24.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-12/2017, за јавну набавку одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 34928470, а дана 24.02.2017. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 3(три) понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-услуге.

Предмет јавне набавке је одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације,  услуге.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 800.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: нема одступања од плана набавке

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало два  понуђача:

1.Група понуђача:  Verking д.о.о. Нови Сад, Светозара Милетића бр.40, матични број 20790385, ПИБ 107379803 и Paleta Color д.о.о. Нови Сад, Светозара Милетића бр.40, матични број 08769664, ПИБ 102099790

 1. SMART TRAFFIC д.о.о. Сремска Митровица, Јалијска Прва бр.25, матични број 20655968, ПИБ 106668546

3.СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, матични број 55404836, ПИБ 101499063

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 (три).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, понудио је цену 457.400,00 дин.без ПДВ-а
 2. Група понуђача: Verking д.о.о. Нови Сад и Paleta Color д.о.о. Нови Сад понудили су цену 623.630,00 дин. без ПДВ-а
 3. Понуђач SMART TRAFFIC д.о.о. Сремска Митровица, понудио је цену 824.600,00 дин.без ПДВ-а
 4. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, заведена под бројем 39,  и предложила наручиоцу његов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић,председник,  Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158.

 1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, матични број 55404836, ПИБ 101499063; понуда број 39 од 06.03.2017. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина, www.osecina.com

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН 404-12/2017, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка : одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, услуга, ознака из општег речника јавне набавке:  34928470 – сигнализација

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и чл.76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова, и то:

 • да је регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар
 • да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
 • да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

као и додатних услова, предвиђених конкурсном документацијом, у погледу , пословног и техничког капацитета .

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке као и интернет страници Општинске управе Осечина www.osecina.com.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78,  сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.

Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позив за подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Општинске управе Осечина, односно 06.03.2017.године до 12,00 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда односно 06.03.2017. године у 12,30 часова .

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 2(два) дана од дана од извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити Милан Урошевић,Општинска управа Осечина, од 7,30 до 15,30 часова , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

odrzavanje-signalizacije (doc)

odrzavanje-signalizacije (pdf)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
12/2017
Дана:
27.02.2017.
ОСЕЧИНА

 __________________

________________

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са захтевом од 27.02.2017.године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ: “Да ли технички капацитет може да се докаже уговором о закупу или лизингу потребних машина“?
ОДГОВОР: “  испуњеност додатних услова у погледу техничког  капацитета може се доказати уговором о закупу или лизингу потребних машина.“

С поштовањем

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
НАЧЕЛНИК
Милан Урошевић

Scroll To Top