ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016), члана 13. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016), Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-645/2017 од 26.01.2017.године Општинска управа Осечина оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

I. Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа Осечина, Карађорђева 78.

II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место грађевински инспектор, у звању  – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из области природних наука-просторни планер  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци;  знање рада на рачунару (MS Office пакет, интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области  којима се уређује положај јединице локалне самоуправе, као и општих прописа о раду, прописа о канцеларијском пословању, познавање прописа који регулишу планирање и изградњу (Закон о планирању и изградњи) познавање прописа који регулишу управни поступак (Закон о општем управном поступку)-усмено;  знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештине комуникације – усмено.

2. Радно место комунални инспектор, у звању саветник

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: стечено високо образовање из области здравствених наука-дипл.санитарни инжењер  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци;  знање рада на рачунару (MS Office пакет, интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области  којима се уређује положај јединице локалне самоуправе, као и општих прописа о раду, прописа о канцеларијском пословању, познавање прописа који регулишу комуналну делатност (Закон о комуналној делатности) познавање прописа који регулишу управни поступак (Закон о општем управном поступку)-усмено;  знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештине комуникације – усмено.

3. Радно место послови планирања одбране и планирање заштите од елементарних непогода,  у звању саветник,

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

стечено високо образовање из области друштвених наука-безбедности- дипл.менаџер безбедности  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци;  знање рада на рачунару (MS OFFICE пакет и интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области  којима се уређује положај јединице локалне самоуправе, као и општих прописа о раду, прописа о канцеларијском пословању, познавање прописа који регулишу одбрану и питања заштите и спашавања ( Закон о одбрани и Закон о ванредним ситуацијама), познавање  прописа који регулишу управни поступак (Закон о општем управном поступку)-усмено;  знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештине комуникације – усмено.

III Место рада: Осечина

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, 14253 Осечина

V Лица задужена за давање обавештења: Конкурсна комисија, тел.014/451-158

VI Услови за рад на радном месту: да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове одређене законом, другим прописима и актом о систематизацији радних места

VII Рок за подношење пријава: 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Кандидати који конкуришу на радно место под редним бројем 1.,2. и 3. дужни су да приложе доказ о радном искуству у струци у трајању од најмање 3 године радног искуства у струци на пословима

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку обавиће се у року од 7 дана од дана закључења конкурса, на адреси Општинска управа Осечина Карађорђева 78,  о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет страници општине Осечина: www.osecina.com и кандидати који конкуришу.

Scroll To Top