ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ИМЕНУЈЕ СЕ Жалбена комисија Општинске управе Осечина у следећем саставу
ИМЕНУЈЕ СЕ  Жалбена комисија Општинске управе Осечина у следећем саставу

ИМЕНУЈЕ СЕ Жалбена комисија Општинске управе Осечина у следећем саставу

На основу чл.46.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“бр.129/07 и 83/2014 – др.закон), чл. 173. -183. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр. 21/2016),  чл. 65.Статута општине Осечина (“Општински службени гласник “број 7/08 и 6/2015) члана 2. и 23. Одлуке о Општинском већу општине Осечина (“Општински службени гласник“ бр.10/08) Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 28.02.2017.године донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I ИМЕНУЈЕ СЕ  Жалбена комисија Општинске управе Осечина у следећем саставу:

  1. Бранка Марковић дипл.правник из Осечине председник комисије
  2. Славиша Поповић дипл.правник из Осечине члан
  3. Верица Ерић дипл. правник из Осечине члан

II Жалбена комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак.

III Жалбена комисија је дужна да одлучи о жалби у року од 15 дана од дана њеног пријема ако овим законом није другачије одређено.

IV Жалбена комисија одлучује већином од укупног броја чланова и доноси Пословник о раду жалбене комисије.

Жалбена комисија користи печат  Општинске управе Осечина број Vана.

V Председник и чланови Жалбене комисије именују се на пет година и могу да буду поново именовани.

Чланови Жалбене комисије имају право на накнаду за рад и она износи 3.000,00 динара по жалби.

VI Члану Жалбене комисије дужност члана жалбене комисије престаје кад протекне време на које је именован, ако поднесе писмену оставку, када испуни услове за старосну пензију или када буде разрешен.

VII Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Општинском већу Осечина.

VIII Стручно техничке и административне послове за жалбену комисију врши орган управе код кога се обезбеђују и средства за рад комисије.

IX Ово решење доставити по примерак председнику и члановима Жалбене комисије, објавити на интернет презентацији јединице локалне самоуправе, а један примерак задржати за архиву.

Општинско веће општине Осечина

Број 060-11/2017, дана 28.02.2017.год.

 

Председник Већа,

Драган Алексић

Scroll To Top