ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Ревизиони послови, услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета
Ревизиони послови, услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета

Ревизиони послови, услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-13/2017
Број одлуке: 404-13/2017
Датум:14.03.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

 1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Stanišić Audit“ д.о.о. Београд

Данијелова бр.32, матични број 17234412, ПИБ101512288, у поступку јавне набавке ревизиони послови, услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета  Општине Осечина за 2016. годину, назив и ознака из општег речника набавке: Услуге финансијске ревизије – 79212100 – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 06.03.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, ревизиони послови, услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета  Општине Осечина за 2016. годину,  бр. 404-13/2017,  а дана 06.03.2017. године доставио позив потенцијалним понуђачима на  3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

Предмет јавне набавке је ревизиони послови, услуге екстерне ревизије завршног рачуна  буџета   Општине Осечина за 2016. годину.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 250.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 2  понуђача:

 

 1. “Stanišić Audit“ д.о.о. Београд, Данијелова бр.32, матични број 17234412, ПИБ 101512288
 2. “Revizija Plus-Pro“ д.о.о. Београд, Војводе Добрњца бр.28, матични број 17457535, ПИБ 102640269

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач “Stanišić Audit“ д.о.о. Београд, понудио је цену 250.000,00 дин. без ПДВ-а;
 2. Понуђач “Revizija Plus-Pro“ д.о.о. Београд понудио је цену 280.000,00 дин. без ПДВ-а
 3. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда “Станишић аудит“ д.о.о. Београд и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Весна Павловић члан и Миодраг Станишић члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу “Stanišić Audit“ д.о.о. Београд, Данијелова бр.32, матични број 17234412, ПИБ 101512288, понуда бр.41 од 07.08.2017. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

 

Scroll To Top