ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА – ЈАВНА НАБАВКА – набавка услуга Геодетске услуге – Решење о заштити права

ОДЛУКА – ЈАВНА НАБАВКА – набавка услуга Геодетске услуге – Решење о заштити права

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку геодетске услуге, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71250000-архитектонске, техничке и геодетске услуге,   број ЈН 404-5/2017, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-5/2017 са “ТОП ГЕО“ д.о.о. Београд, Баштованска бр.96, матични број 20969768, ПИБ 108290562.

Уговорена вредност јавне набавке износи 800.000,00 дин. без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 5 понуда.

Највиша понуђена цена износи 179.155,00 дин. без ПДВ-а, а најнижа износи 14.880,00 дин. без ПДВ-а .

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 17.02.2017. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 07.03.2017. године.

Уговор је закључен до 31.12.2017. године

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-5/2017
Датум:03.02.2016. године

О с е ч и н а

На основу члана 153. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина одлучујући о захтеву за заштиту права понуђача „TOP GEO“ d.o.o. Београд, Баштованска бр. 96, 11000 Београд, којим се оспорава Одлука о додели уговора и фаза стручне оцене понуде у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-5/2017, за јавну набавку геодетске услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71250000-архитектонске, техничке и геодетске услуге, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Усваја се захтев за заштиту права понуђача „TOP GEO“ d.o.o. Београд, Баштованска бр. 96, 11000 Београд, примљен на писарници наручиоца дана 01.02.2017. године, поднет у поступку јавне набавке мале вредности број 404-5/2017, ЈАВНА НАБАВКА – набавка услуга  Геодетске услуге, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71250000-архитектонске, техничке и геодетске услуге, која је објављена од стране наручиоца Општинске управе Осечина и ПОНИШТАВА У ЦЕЛИНИ у фази Одлуке о додели уговора и фази стручне оцене понуде.

II У складу са разлозима за усвајање поднетог захтева за заштиту права, наручилац ће извршити поновну стручну оцену понуда и о томе сачинити Извештај на основу кога ће бити донешена нова Одлука сходно члану 108. Закона о јавним набавкама.

Образложење

Дана 13.01.2017. године наручилац Општинска управа Осечина донео је одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 404-5/2017, ЈАВНА НАБАВКА – набавка услуга  Геодетске услуге, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71250000-архитектонске, техничке и геодетске услуге, која је објављена од стране наручиоца Општинске управе Осечина на порталу Управе за јавне набавке и сајту општине Осечина.

У захтеваном року, благовремене исправне и одговорајауће понуде тј. до дана 23.01.2017. године до 11:00 часова примљене су понуде следећих понуђача:

 1. ТОП ГЕО д.о.о Београд, 19.01.2017. год. у 08:30 часова;
 2. ГЕОДЕТ ДБ д.о.о Мали Зворник, 20.02.2017. год. у 09:00 часова;
 3. ГЕОУРБ ГРУП д.о.о. Београд, 20.02.2017. у 10:00 часова;
 4. ГЕО 3 С до.о. Београд, 23.01.2017. год. у 08:30 часова;
 5. СЗР ГЕОМЕТАР Ваљево, 23.02.2017. год. у 10:30 часова;
 6. Заједничка понуда Биро за геодезију и пројектовање Гео премер МC Крупањ и PILOT ТRADE д.о.о. Београд, 23.01.2017. године у 10:45 часова.

Наручилац  је спровео поступак отварања понуда дана 23.01.2017. године у 11:30 часова и на основу извештаја и предлога Комисије за јавну набавку донео Одлуку о избору најповољније понуде понуђача Заједничка понуда Биро за геодезију и пројектовање Гео премер МC Крупањ и PILOT ТRADE д.о.о. Београд.

Дана 01.02.2017. године наручиоцу је достављен захтев за заштиту права подносиоца „TOP GEO“ d.o.o. Београд, Баштованска бр. 96, 11000 Београд,  којим је тражио да се у целини поништи поступак Јавне набавке мале вредности у фази Одлуке о додели уговора и фази стручне оцене понуде.

У поднетом захтеву за заштиту права подносилац захтева је навео да је његова понуда најповољнија према критеријуму за оцењивање понуда из конкурсне документације, а то је критеријум најниже понуђене цене и да је његова понуда иако најповољнија неправилно и незаконито одбијена као неприхватљива. Даље је навео да су у делу конкурсне документације (страна 3) дефинисани услови за учешће у поступку јавне набавке и да је дефинисано шта се сматра минималним и потребним кадровским капацитетом да би се учествовало у поступку јавне набавке. Истикао је да је додатни услов о кадровском капацитету дефинисан под тачком а) у две алинеје: Под првом алинејом је одређено да је потребна лиценца Републичког геодетског завода II реда и под другом алинејом да су потребна два инжењера геодезије. Како је дефинисано са тачком а) алинеја 1 потребна је најмање једна лиценца Републичког геодетског завода II, што значи да је потребно да се само за једног од радно ангажованих инжењера геодезије достави лиценца Републичког геодетског завода II реда и да је понуђач већ тим доказао да испуњава неопходан кадровски капацитет, јер је јасно дефинисао да једна лиценца јесте минимум са аспекта кадровског капацитета. Навео је да је могао да достави и више лиценци односно да је могао да доказује и већи кадровски капацитет од траженог и да је тада могао да достави и већи број лиценци. Али је истакао да то није била његова обавеза већ само могућност и да би његова понуда била прихватљива са становишта члана 106. став 1. тачка 2.  Закона у вези са чланом 3. став 1. тачка 33. Закона и да је у том смислу довољна само једна лиценца Републичког геодетског завода II реда односно да само једно лице које је радно ангажовано од стране понуђача и за кога је у понуди достављен М образац има такву лиценцу у ком случају доставља такву лиценцу.  Стога није било ни основа да се одбије понуда подносиоца захтева тако што наручилац накнадно тумачи конкурсну документацију и заузима став да су минимално потребне две лиценце Републичког геодетског завода II реда да би учествовао у поступку јер да је хтео такав услов морао је то јасно да напише у конкурсној документацији, где би у додатним условима под тачком а) алинеја 1 дефинисао да су две лиценце Републичког геодетског завода II реда минимални услов да би се сматрало да понуђач има неопходан кадар да учествује у поступку. Наводи да подносилац захтева испуњава услов под тачком 1 алинеја 1 и 2 онако како је описан и пошто располаже са минимално траженим кадровским капацитетом није било основа да се његова понуда одбије као неприхватљива. Како разлог за доношење оспорене одлуке није у складу са Законом о јавним набавкама,подносилац захтева з азаштиту права предлаже да се овај захтев усвоји и поништи оспорена Одлука. Трошкове поступка у износу од 71.500,00 динара сагласно одредбама члана 156. Закона о јавним набавкама је тражио.

Наручилац је након оцене свих навода из захтева за заштиту права нашао да је захтев ОСНОВАН из следећих разлога:

Увидом у конкурсну документацију утврђено је да је тачком а) алинеја 1 потребна најмање једна лиценца Републичког геодетског завода II реда, што значи да је потребно да се само за једно од радно ангаажованих инжењера геодезије достави лиценца Републичког геодетског завода II реда и да је понуђач у том смислу доказао да испуњава неопходни кадровски капацитет. Понуђач је у погледу другог додатног услова доказао да испуњава и услов у погледу два инжењера геодезија достављањем М образаца за два инжењера геодезије. Подносилац захтева је доставио понуду у којој је приложио лиценцу  за једног инжењера геодезије што је у складу са конкурсном документацијом и тиме је доказао да испуњава услов који је био одређен као минимални и неопходан да би могао да учествује у поступку у својству понуђача. Комисија наручиоца је неправилно и погрешно одбила понуду подносиоца захтева јер није правилно размотрила и оценила услове из конкурсне документације којим је тражена најмање једна лиценца Републичког геодетског завода II реда и два инжењера геодезије. Понуђач је доставио Решење о лиценци за рад ’’ТОП ГЕО’’ д.о.о. Београд Републичког геодетског завода бр. 952-03-160/2013-1 од 20.03.2015. године.

Имајући у виду напред наведено Комисија за јавне набавке усвојила је захтев подносиоца захтева за заштиту права „TOP GEO“ d.o.o. Београд, Баштованска бр. 96, 11000 Београд јер је доказао да испуњава услове из конкурсне документације и располаже минимално траженим кадровским капацитетом те да није било основа да његова понуда буде одбијена као неприхватљива.

У складу са чланом 156. став 8. Закона о јавним набавкама, о трошковима поступка одлучује Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Сходно напред наведеном одлучено је као у диспозитиву.

 

Начелник општинске управе Осечина,

 

                                                                                  Милан Урошевић

 

ДОСТАВИТИ:

 • Подносиоцу захтева односно пуномоћнику

адвокату Петровић Александру из Београда,

Косовска бр.49

 • Републичкој комисији за заштиту

права у поступцима јавних набавки

 • понуђачима

ОБЈАВИТИ:

 • На порталу јавних набавки
 • На интернет страници наручиоца

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

Дане Крсмановић

__________________

Сузана Глигорић

___________________

Жељко Андрић

___________________

Scroll To Top