ВЕСТИ:
Почетна / Tag Archives: јавне набавке и огласи

Tag Archives: јавне набавке и огласи

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке одржавања јавног осветљења

јавно осветљење

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-8/2015 Број одлуке: 404-8/2015 Датум:11.03.2016. године   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује)   УГОВОР СЕ ... Read More »

Поправка и санација последица елементарних непогода

На основу чл.63. Закона о јавним набавкама(“Службени гласник РС“ бр.124/2012) Комисија за јавну набавку доноси ОДЛУКУ У делу II конкурсне документације за јавну набавку мале вредности поправка и санација последица елементарних непогода, бр.404-18/2015 од 22.04.2015. године, Спецификација радова, под ред.бр.2. речи “превоз и уградња ломљеног камена ø50 цм ≥“ мењају ... Read More »

ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ

превоз путника

На основу члана 8. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС“ бр.16/97 и 42/98),члана 46.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“129/07) члана 65. Статута општине Осечина (“Општински службени гласник“ 7/08)члана 2. и 23.Одлуке о општинском већу општине Осечина (“Општински службени гласник “бр.10/08) Општинско веће општине Осечина на седници одржаној дана ... Read More »

Конкурс за субвенционисање камата на краткорочне пољопривредне кредите

Општина Осечина је, у циљу подстицања пољопривредне производње у 2015 години, расписала  Конкурс за субвенционисање камата на краткорочне пољопривредне кредите који се могу користити за разне намене. Време трајања конкурса је до утрошка средстава. Пријава зе конкурс се може преузети у Канцеларији за пољипривреду-контакт особа Душан Вучићевић, а докуметација се ... Read More »

Oдржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-10/2015, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, ознака ... Read More »

Превентивна дератизација

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује  ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-9/2015, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је превентивна дератизација, ознака из општег речника јавне ... Read More »

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОСЕЧИНА

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) Општинска управа Осечина, www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-2/2015, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је обезбеђење зграде Општинске управе Осечина, ознака ... Read More »

Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2014/2015. години

превоз путника

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ   Назив наручиоца: Општинска управа Осечина Адреса наручиоца: Карађорђева 78, 14253 Осечина Интернет страница наручиоца :www.osecina.com Врста наручиоца: Локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: отворени поступак Врста предмета: услуге Опис предмета набавке: Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2014/2015. ... Read More »

Извођење радова на ревитализацији пољских путева у општини Осечина

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Назив наручиоца   : Општинска управа   Осечина   Адреса наручиоца: Осечина, Карађорђева 78   Интернет страница наручиоца: www.osecina.com   Врста   наручиоца: локална самоуправа   Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак – јавна набавка бр 404-16/2014   Врста   предмета. Радови   Опис предмета набавке, ... Read More »

Превентивна дератизација

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-12/2014, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је превентивна дератизација, ознака из општег речника јавне ... Read More »

Scroll To Top