ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Извођење радова на ревитализацији пољских путева у општини Осечина
Извођење радова на ревитализацији пољских путева у општини Осечина

Извођење радова на ревитализацији пољских путева у општини Осечина

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца   : Општинска управа   Осечина

 

Адреса наручиоца: Осечина, Карађорђева 78

 

Интернет страница наручиоца: www.osecina.com

 

Врста   наручиоца: локална самоуправа

 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак – јавна набавка бр 404-16/2014

 

Врста   предмета. Радови

 

Опис предмета набавке,

Назив и ознака из општег речника

Набавки:

Извођење радова на ревитализацији пољских путева у општини Осечина, општи речник јавних набавки бр.45000000-грађевински радови
   Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изарати понуду која је пре примљена и

заведена код наручиоца.

 

Начин преузимања   конкурсне документације,односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна. Конкурсна документација преузима се са портала јавних набавки и интернет странице општине Осечина www.osecina.com.
Начин подношења понуде и рок за подношењепонуде. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до часа и датума који је одређен у позиву.

Понуде се достављају   у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији,затворене на начин да се приликом отварања оже са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текс „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ“, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив,број телефона и адреса понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву.

Наручилац ће ,по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима,неотворене ,све нблаговремене понуде,са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Рок за подношење понуда истиче дана 01.09.2014.године до 12 часова .

 

Место, време и начин

отварања понуда:

Отварање понуда   одржаће се   дана 01.09.2014.године у 12,30 часова у просторијама Општинске управе Осечина , Карађорђева 78

 

Услови под којима представници

понуђача могу   учествовати у поступку отварања понуда.

Овлашћени представници понуђача ,пре почетка отварања,морају комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

 

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од отварања понуда.

 

Лице за контакт : Милан Урошевић, 014/451-158

 

konkursna-dokumentacija-poljski-putevi

Scroll To Top