ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2014/2015. години
Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2014/2015. години

Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2014/2015. години

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Назив наручиоца: Општинска управа Осечина

Адреса наручиоца: Карађорђева 78, 14253 Осечина

Интернет страница наручиоца :www.osecina.com

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Опис предмета набавке: Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2014/2015. години – 60100000 – услуге друмског превоза

Елементи критеријума за доделу уговора: „ економски најповољнија понуда“

  • понуђена цена – 90 пондера

Понуда са најнижом ценом (Цмин) добија максималан број бодова тј. 90 бодова. Број бодова за цену из понуде (Ц) осталих понуда израчунава се преме формули:

Бц= 90 х Ц мин / Ц

  • понуђена цена превоза спортских колектива – 10 пондера

Понуда са најнижом ценом (Цмин) добија максималан број бодова тј. 10 бодова. Број бодова за цену из понуде (Ц) осталих понуда израчунава се преме формули:

Бц= 10 х Ц мин / Ц

 

Начин преузимања конкурсне документације:

Конкурсна документација може се преузети на адреси: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, 14253 Осечина, иста је доступна на интернет адреси: www.osecina.com и Порталу јавних набавки.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара на адресу : Општинска управа општине Осечина, Карађорђева 78, 14253 Осечина, са назнаком „Не отварати- Понуда за превоз ученика, редни број ЈН 404-15/2014“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача и контакт телефон.

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позиа за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 01.09.2014.године. Благовременим ће се сматрати све понуде које су примљене од стране наручиоца на адреси:Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, 14253 Осечина, најкасније последњег дана наведеног рока, до 12,30 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, дана 01.09.2014.године у 13.00 часова . Отварање понуда ће се обавити у просторијама Општинске управе Осечина.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Представници понуђача морају имати уредно овлашћење које ће предати Комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Додатна обавештења и информације у вези са припремом понуде могу се добити писаним путем –поштом или на е-mail soosecina@open.telekom.rs лице за контакт Милан Урошевић

konkursna-dokumentacija-prevoz-ucenika

Scroll To Top