ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке одржавања јавног осветљења
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке одржавања јавног осветљења

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке одржавања јавног осветљења

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина

Број ЈН: 404-8/2015

Број одлуке: 404-8/2015

Датум:11.03.2016. године

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

 

  1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР Фер партнер Осечина, Цара Душана 32,

матични број 60494592, ПИБ 104776980, у поступку јавне набавке одржавања јавног осветљења, услуге, набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 29.02.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке одржавања јавног осветљења, услуге, бр. 404-8/2016, а дана 29.02.2016. године доставио позив на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

Предмет јавне набавке је одржавања јавног осветљења, услуге .

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 450.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3 понуђача:

  1. ЕХГ техника д.о.о. Лозница, Ђуре Јакшића 12, матични број 07983409, ПИБ 101196002
  2. Бос пројект д.о.о. Ваљево, Браће Недић 13а , матични број 17025201, ПИБ 101492801
  3. СЗР Фер партнер Осечина, Цара Душана 32, матични број 60494592, ПИБ 104776980

 

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

Ред.

Бр.

понуђач Рад електричара по радном часу
1. СЗР Фер партнер Осечина    500,00
2. Бос пројект д.о.о. Ваљево 4.000,00
2. ЕХГ техника д.о.о. Лозница 4.000,00

 

Ред.

Бр.

понуђач Рад НК радника по радном часу
1. СЗР Фер партнер Осечина    150,00
2. Бос пројект д.о.о. Ваљево 2.000,00
3. ЕХГ техника д.о.о. Лозница 3.000,00

 

Ред.

Бр.

понуђач Рад аутодизалице по радном часу
1. СЗР Фер партнер Осечина    1.500,00
2. ЕХГ техника д.о.о. Лозница    2.000,00
3. Бос пројект д.о.о. Ваљево    2.500,00


  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача СЗР Фер партнер Осечина, ул. Цара Душана 32 и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник, Жељко Андрић члан и Величко Марковић члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СЗР Фер партнер Осечина, Цара Душана 32.

Одлуку објавити на интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки пет дана од дана пријема исте.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

 

Scroll To Top