ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.404-7/2016 ОД 10.03.2016 ГОДИНЕ
ОДЛУКУ О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.404-7/2016 ОД 10.03.2016 ГОДИНЕ

ОДЛУКУ О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.404-7/2016 ОД 10.03.2016 ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Општинска управа
Ул. Карађорђева бр. 78
Број: 404-7/16
Дана: 15.03.2016. год.
О с е ч и н а

На основу Допуне извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-7/2016 од 15.03.2016. године за јавну набавку добара „Канцеларијског материјала (Скупштина општине, Општинско веће, Општинска управа)“, број 404-7/2016 , у поступку јавне набавке мале вредности, начелник Општинске управе општине Осечина доноси

 ОДЛУКУ О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.404-7/2016 ОД 10.03.2016 ГОДИНЕ

I У диспозитиву Одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности речи:

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Издавачко предузеће Епоха д.о.о. из Пожеге ул. Бакионица бб, матични број 07393687, ПИБ 101813534, број 30 од 07.03.2016.године“ замењују се речима :

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Bigz Office Group’’д.о.о. из Београда, Булевар Војводе Мишића бр.17, матични број 20649470, ПИБ 106635732, број 31 од 07.03.2016.године.“

II Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Одлука о додели уговора бр.404-7/2016 од 10.03.2016. године

 

III Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

  О б р а з л о ж е њ е

 Комисија за јавну набавку мале вредности добара: „набавка канцеларијског материјала (Скупштина општине, Општинско веће и Општинска управа)“, а приликом израде уговора, према моделу уговора датом у конкурсној документацији, је уочила разлике између јединичних и укупне цене дате у понуди.

Наиме, укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а понуђача Издвачког предузећа „ЕПОХА“ д.о.о, Бакионица бб, 31210 Пожега, износи 243.291,05 динара, колико је наведено и у моделу уговора, а док се збиром јединичних цена канцеларијског материјала за потребе Општинске управе, Скупштине општине, Општинског већа и радних тела Скупштине добија укупан износ од 279,523,75 динара.

Како је на основу члана 93. став 5. Закона о јавним набавкама прописано да је у случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна јединична цена, то је Комисија Наручиоца извршила исправку уочених неслагања између јединичних и укупне цене у понуди и на основу тога закључила да се укупна цена понуђача разликује у односу на укупну вредност дату у понуди.

Комисија је констатовала да наведена исправка рачунских неслагања доводи до измене ранг листе понуђача, те да се мења понуђач чија је понуда првобитно оцењена као најповољнија и којој је првобитном Одлуком додељен уговор о јавној набавци тако да је након извршених исправки најповољнија понуда понуђача “Bigz Office Group’’д.о.о. из Београда, Булевар Војводе Мишића бр.17, матични број 20649470, ПИБ 106635732, број 31 од 07.03.2016.године, која износи 269.033,31динар.

Одговорно лице наручиоца, на основу исправке рачунских грешака, донело је Одлуку о исправци Одлуке о додели уговора са најповољнијим понуђачем као у диспозитиву и исту објавити у складу са Законом о јавним набавкама.

Правна поука: Против ове Одлуке заинтересовано лице може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступку јавних набавки.

 

Општинска управа општине Осечина

                                                                                     начелник

                                                                              Милан Урошевић

Scroll To Top