ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОСЕЧИНА
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОСЕЧИНА

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОСЕЧИНА

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) Општинска управа Осечина, www.osecina.com

објављује

ПОЗИВ за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН404-2/2015, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је обезбеђење зграде Општинске управе Осечина, ознака из општег речника јавне набавке: 79710000.

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и 76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова, и то:

  • да је регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар
  • да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
  • да му није изречена мера забране обављања делатности , која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда
  • да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

као и додатних услова, предвиђених конкурсном документацијом, у погледу , пословног и финансијског капацитета .

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке као и интернет страници Општинске управе Осечина www.osecina.com.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина,Карађорђева 78, сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.

Рок за подношење понуда је 14 дана од дана објављивања позив за подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Општинске управе Осечина, односно 09.02.2015.године до 13 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда односно 09.02.2015. године у 13,30 часова .

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 2(два) дана од дана од извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити Милан Урошевић,Општинска управа Осечина, од 8,30 до 15,30 часова , 014/451-130,soosecina@open.telekom.rs, www.osceina.com

Konkursna dokumentacija obezbedjenje(pdf)

Konkursna dokumentacija obezbedjenje(word)

Питања и одговори у вези јавне набавке:

Питање:

Poštovani

Molimo vas za pojašnjenje javne nabavke br. 404-2/2015.

U okviru zahteva da ponuđač raspolaže adekvatnim finansijskim i poslovnim kapacitetom stoji uslov:

Da u prethodne tri obračunske godine (2012,2013 i 2014) nije iskazao gubitak u poslovanju.

Koji je potrebno dokazati Izveštajem o bonitetu BON JN za obračunsku 2012., 2013. i 2014. godinu.

Kako još uvek nije završen bilans stanja i bilans uspeha za 2014. godinu ponuđači nisu u mogućnosti da  dostavljaju Izveštaj o bonitetu za naznačene godine. Molimo vas  za ispravku konkursne dokumentacije.

S poštovanjem

Slavica Dimitrijević dipl.ing.

G4S SECURE SOLUTIONS DOO BEOGRAD

Одговор:

Извршили смо исправку у конкурсној документацији, тако да су довољни докази о бонитету само из 2012. и 2013. године

ПИТАЊЕ:

Да ли се као средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и за добро извршење посла могу доставити меница са меничним овлашћењима и картоном депонованих потписа с обзиром да је износ од 2% од вредности понуде јако мали и да више кошта услуга вађења банкарске гаранције и писма о намерама банке него износ који је предмет гарантовања?“

G4S SECURE SOLUTIONS DOO BEOGRAD

ОДГОВОР: “као средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и за добро извршење посла могу се доставити меница са меничним овлашћењима и картоном депонованих потписа.“

 

ПИТАЊЕ:

„У конкурсној документацији наведен је рок важности уговора 31.12.2015.године а није наведен оквирни датум почетка важења уговора тако да различити понуђачи могу правити калкулацију са различитим бројем недеља а самим тим би понуде биле неупоредиве.“

G4S SECURE SOLUTIONS DOO BEOGRAD

ОДГОВОР: “у обрасцу 3. конкурсне документације наведено је да се цена изрази на недељном нивоу а не на годишњем.“

Scroll To Top