VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izrada pešačke staze u ul. Pere Jovanovića Komirićanca u Osečini – dodela ugovora
Izrada pešačke staze u ul. Pere Jovanovića Komirićanca u Osečini – dodela ugovora

Izrada pešačke staze u ul. Pere Jovanovića Komirićanca u Osečini – dodela ugovora

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-37/2016
Broj odluke: 404-37/2016
Datum:09.12.2016. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Fer partner“ Osečina, Cara Dušana br.32, matični broj 60494592, PIB 104776980, u postupku javne nabavke izrada pešačke staze u ul. Pere  Jovanovića  Komirićanca u Osečini, radovi – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 07.12.2016. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, radovi, izrada pešačke staze u ul. Pere  Jovanovića  Komirićanca u Osečini, radovi, br. 404-37/2016,  a dana 07.12.2016. godine dostavio poziv na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-radovi.

Predmet javne nabavke je izrada pešačke staze u ul. Pere  Jovanovića  Komirićanca u Osečini, radovi .

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 350.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3  ponuđača:

 1. “Fer partner“ Osečina, Cara Dušana br.32, matični broj 60494592, PIB 104776980
 2. “Om-Elektro“ Loznica, Save Kovačevića 9/10, matični broj62721570, PIB 107405616
 3. “EHG Tehnika“ d.o.o. za inženjering Loznica, Đure Jakšića br.12, matični broj 07983409, PIB 101196002

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 

 1. Ponuđač “Fer partner“ Osečina, ponudio je cenu 327.800,00 din. bez PDV-a;
 2. Ponuđač “EHG Tehnika“ d.o.o. za inženjering Loznica , ponudio je cenu 356.700,00 din. bez PDV-a;
 3. Ponuđač “Om-Elektro“ Loznica, ponudio je cenu 357.100,00 din. bez PDV-a
 4. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda “Fer partner“ Osečina i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik,   Veličko Marković član i Željko Andrić član.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču “Fer partner“ Osečina, Cara Dušana br.32, matični broj 60494592, PIB 104776980.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top