VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole “Braća Nedić“ u Osečini
Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole “Braća Nedić“ u Osečini

Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole “Braća Nedić“ u Osečini

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
9/2017
Dana:
13.04.2017.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa pitanjem u vezi  konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

1. PITANJE: S obziorm da ste u današnjem odgovoru napisali da će se izvršiti izmena konkursne dokumentacije, molim Vas da uskladu sa Zakonom o javnim nabavkama objavite produžetak roka za predaju tendera, jer će se izmena izvršiti manje od osam dana od dana predaje tendera.  Molim Vas da uzmete u obzir predstojeći praznik

 • Pošto zahtevate da se dostavi licenca 450, da li će se prihvatiti da lice može da bude angažovano ugovorom o delu, kao što mogu ostali inženjeri da budu angažovanu po osnovu istog ugovora?
 • Da li važnost bankarske garancje ostaje ista,  s obziorm da će se pomeriti rok za predaju tendera i da  smo za iste imali troškove?

ODGOVOR:

 • obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda je objavljeno je na portalu Uprave za javne nabavke i sajtu opštine Osečina;
 • može ugovor o delu
 • garancija treba da važi u svemu prema uslovima konkursne dokumentacije

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
9/2017
Dana:
13.04.2017.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa pitanjem u vezi  konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

 1. PITANJE: U izmenama i dopunama konkursne dokumentacije ste naveli da: 

1)      na strani 84. u delu VI  ALUMINIJUMSKA I CRNA BRAVARIJA , opis predviđenog materijala u stavu 4. iza reči zahtevi“ dodaje se: “Aluminijumski profili sa termoprekidom:

              Ugradna dubina štoka minimum 76,5 mm, sa debljinom poliamida u štoku 38 mm, minimalna ugradna dubina krila 84 mm, debljina poliamida u krilu minimum 34 mm. Težina profila upotrebljenih za štok minimum 1700 gr/m, a za krilo  minimum 2100 gr/m. Završna obrada profila je eloksaža siva. Potrebno je dostavititehnički crtež kojim se dokazuje da profil ispunjava tražene zahteve.

Koeficijent prolaska toplote za aluminijumski profil sa termoprekidom max Uf = 2,1 W/(m²K)

   Aluminijumski profili bez termoprekidom:

       Ugradna dubina štoka minimum 74,5 mm, minimalna ugradna dubina krila 52 mm. Težina profila upotrebljenih za štok minimum 1200 gr/m, a za krilo  minimum 1300 gr/m. Završna obrada profila je plastifikacija u boji po izboru projektanta. Potrebno je dostaviti tehnički crtež kojim se dokazuje da profil ispunjava tražene zahteve.

Obzirom da ste  jasno definisali zahtev da se atesti ovlašćenih institucija za aluminijumske elemente bez termoprekida dostavljaju uz ponudu, nejasno nam je da li se tehnički crteži kojima dokazujemo da profil ispunjava tražene zahteve dostavljaju uz ponudu ili prilikom isporuke-ugradnje, odnosno da li ih dostavlja ponuđač ili izvođač?

Takođe, nas interesuje da li će ponuđač ispuniti traženi zahtev ukoliko ponudimo profile drugih dimenzija, a koji ispunjavaju zahtevane karakteristike odnosno: koeficijent prolaska toplote, propustljivost vazduha, vodonepropusnost i otpornost na opterećenje od vetra? Opreza radi navodimo da su zahtevane dimenzije tj. ugradne dubine štoka i krila, kao i težina profila za štok i krilo u suprotnosti sa članom 10. ZJN te Vas stoga molimo da postupite u skladu za Zakonom o javnim nabavkama.

     ODGOVOR:

Potrebno je da ponuđač u svoju ponudu ukalkuliše tražene karakteristike predviđene projektom. Dostavljane atesta prilikom podnošenja ponude nije obavezno.

Na osnovu čl.63.st.5.Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS br.124/12, 14/2015 i 68/2015) Komisija za javnu nabavku naručioca

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA
Karađorđeva 78

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

(javna nabavka 404-9/2017)

 1. Naziv  i adresa internet stranice naručioca: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva  78, www.osecina.com
 2. Vrsta naručioca: organ jedinice lokalne samouprave
 3. Vrsta postupka javne nabavke :otvoreni postupak
 4. Produženje roka za podnošenje ponuda
 5. Predmet javne nabavke : Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini , radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  45262700 – adaptacija zgrada;
 6. Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na portalu javnih nabavki :  09.03.2017.godine.
 7. Datum objavljivanja obaveštenja o produženju roka na portalu javnih nabavki: 13.04.2017.
 8. Razlog za produženje roka : izmene i dopune konkursne dokumetacije

Vreme podnošenja ponuda (novi rok)

Rok za podnošenje ponuda   do 25.04.2017.godine  do 12,00 časova.

9.Način preuzimanja konkursne dokumentacije :konkursna dokumentacija se može preuzeti neposredno na adresi naručioca, odnosno u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs  kao i na internet stranici naručioca www.osecina.com.

10.Način podnošenja ponude: Ponuđač je dužan da ponudu podnese do 25.04.2017.godine do 12,00 časova, u zatvorenoj koverti na adresu Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, Osečina sa naznakom “Ponuda za javnu nabavku broj 404-9/2017- Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini, radovi,–NE OTVARATI“

Ponuđač na poleđini koverte naznačava naziv, adresu, telefon i kontakt osobu, a na licu koverte stavlja zavodni pečat sa brojem i datumom ponude.

11.Mesto, vreme i način otvaranja ponude: javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 25.04.2017. godine sa početkom u  12,30  časova u prostorijama Opštinske uprave Osečina, Karađorđeva 78 uz prisustvo ovlašćenih predstavnika zainteresovanih ponuđača.

Predstavnici ponuđača dostavljaju ovlašćenje za zastupanje koje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisom odgovornog lica ponuđača.

Ponuda dostavljena po isteku roka za podnošenje ponuda, smatraće se  neblagovremenom. Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja Naručilac će je vratiti Ponuđaču, uz povratnicu, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

12.Naručilac će doneti odluku u vezi sa ovom javnom nabavkom u roku od 10 dana od dana izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

13.Osoba za kontakt : Milan Urošević  014/451-158, e-mail:soosecina@mts.rs

Na osnovu čl.63.Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS“ br.124/2012, 14/2015, 68/2015), Pravilnika o minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupcima javnih nabavki dobara ( “Službeni glasnik RS“ br.111/15) načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

O D L U K U

o izmenama i dopunama  konkursne dokumentacije

I U konkursnoj dokumentaciji javne nabavke u otvorenom postupku Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini br.404-9/2017 vrši se izmena i dopuna konkursne dokumentacije i to:

 • na strani 11. u dodatnim uslovima tačka 4. kadrovski kapacitet reči:

“ Uslov:  Ponuđač mora da raspolaže potrebnim brojem i kvalifikacijama izvršilaca za sve vreme izvršenja ugovora o javnoj nabavci i to:

– najmanje 40 izvršilaca,

– najmanje 1 diplomirani inženjer koji poseduje važeću licencu Inženjerske komore Srbije, i to: -licencu 400 ili 401 ili 410 ili 411 -koji će rešenjem biti imenovan za odgovornog izvođača radova u predmetnoj javnoj nabavci

-licencu 830 ili 430 – koji će rešenjem biti imenovan za odgovornog izvođača za mašinske instalacije“ menjaju se i glase:

“ Uslov:  Ponuđač mora da raspolaže potrebnim brojem i kvalifikacijama izvršilaca za sve vreme izvršenja ugovora o javnoj nabavci i to:

– najmanje 40 izvršilaca,

– najmanje 1 diplomirani inženjer koji poseduje važeću licencu Inženjerske komore Srbije, i to: -licencu 400 ili 401 ili 410 ili 411 -koji će rešenjem biti imenovan za odgovornog izvođača radova u predmetnoj javnoj nabavci

-najmanje 1 diplomirani inženjer koji poseduje važeću licencu Inženjerske komore Srbije i to: licencu 450

najmanje 1 diplomirani inženjer koji poseduje važeću licencu Inženjerske komore Srbije i to: licencu 453

najmanje 1 diplomirani inženjer koji poseduje važeću licencu Inženjerske komore Srbije i to: licencu 430“

 • na strani 84. u delu VI ALUMINIJUMSKA I CRNA BRAVARIJA , opis

predviđenog materijala u stavu 5.  reči “Potrebno je uz ponudu priložiti ateste ovlašćenih institucija kojima se dokazuju“ menjaju se i glase “profil je potrebno da ima  sledeće karakteristike za aluminijumske elemente bez termoprekida:

Propustljivost vazduha Klasa 3 prema EN 12207,

Vodonepropusnost Klasa  7A prema EN 12208

Otpornost na opterećenje od vetra: Klasa C4 prema EN 12210“

 • u delu prečišćenog teksta predmera u poglavlju 4. TELEKOMUNIKACIJE

I SIGNALNA INSTALACIJA u t.1. INTEGRISANA RAČUNARSKO – TELEFONSKA MREŽA u delu :

 • B kablovi u pozicijama 16., 17., 18. i 19. iza reči “isporuka“ dodaje se reč: “montaža“
 • u podtački 4. INSTALACIJA OZVUČENJA u poziciji 4. iza reči “isporuka“ dodaje se reč: “montaža“
 • u delu prečišćenog teksta predmera u poglavlju 6. AUTOMATSKA DETEKCIJA I DOJAVA POŽARA u pozicijama 1.-12. iza reči isporuka dodaje se reč:“i montaža“
 • u delu prečišćenog teksta predmera u poglavlju 5. MAŠINSKE INSTALACIJE, u delu grejna tela i pribor reči: “ radijatorski ventili sa termoglavom DN25 “ menjaju se i glase: “ radijatorski ventili sa termoglavom DN20 “

II Odluku objaviti na portalu javnih nabavki i internet stranici

Opštinska uprava Osečina
načelnik
Milan Urošević

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
9/2017
Dana:
13.04.2017.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa pitanjem u vezi  konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

 1. PITANJE: u skaldu sa članom 63.ZJN a u cilju pripremanja ispravne ponude ukazujemo na uočeni nedostatak i tražimo pojašnjenje za JN 404-9/2017 :

U izmenama i dopunama konkursne dokumentacije koje su objavljene na Portalu

JN 07.04.2017.godine na osnovu našeg pitanja u tački 1. naveli ste da se iza reči

411 dodaju reči ILI 450 ILI 453. Ukazujemo na uočene nedostatke.

Prvi nedostatak: iza reči 411 (licenca za građevinske radove) NE MOŽE stajati reč „ili“ već mora isključivo stajati reč „i“ jer je licenca 450 za elektro radove, a licenca 453 za radove na telekomunikacijama. To su tri vrste radova, pa po zakonu moraju biti i tri odgovorna izvođača radova – tri licence od čega jedna za građevinske radove, druga za elektro radove, a treća za radove na telekomunikacijama.

 ODGOVOR: uočeni nedostatak će biti ispravljen kroz izmenu konkursne dokumentacije.

 PITANJE: U vašem pojašnjenju broj 404-9/2017 od 07.04.2017.godine na pitanje postavljeno u vezi uslova da ponuđač mora da ima rešenje kojim se ovlašćuje za obavljanje poslova izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara, odgovorili ste da je isto traženo kao važeća dozvola za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke i da je predmet javne nabavke postavljanje i instalacija protivpožarne centrale sa opremom. Potpuno netačan odgovor sa vaše strane.

Prvo, na osnovu zakonskih činjenica i propisa objasnili smo u našem pitanju

od 05.04.2017.godine zašto ovo rešenje ne može biti jedan od traženih uslova.

Drugo, predmet javne nabavke nije postavljanje i instalacija protivpožarne centrale sa opremom kao što naručilac netačno navodi u svom odgovoru, već je predmet javne nabavke INVESTICIONO ODRŽAVANJE OBJEKTA OŠ „BRAĆA NEDIĆ“ U OSEČINI kao što je naručilac i naveo u konkursnoj dokumentaciji odnosno naziv i šifra iz opšteg rečnika javnih nabavki 45262700 – „adaptacija zgrada“ što je naručilac takođe naveo u konkursnoj dokumentaciji. Protivpožarna instalacija u ovoj javnoj nabavci predstavlja samo mali segment radova u odnosu na ostale vrste  radova: građevinsko-zanatske radove, vodovod i kanalizaciju, elektroenergetske instalacije, mašinske instalacije i sl. te kao takva nije i ne može biti predmet ove javne nabavke.

Imajući u vidu sve izneto naručilac neosnovano postavlja traženi uslov.

Još jednom skrećemo pažnju da se na osnovu  uočenih nedostataka izvrši izmena dokumentacije, u suprotnom ne postupanje naručioca na osnovu ukazanih nedostataka rezultiraće Zahtevom za zaštitu prava ponuđača jer Iz svega priloženog je potpuno jasno da se postavljanjem ovakvih uslova od strane naručioca vrši diskriminacija ponuđača i ograničavanje konkurencije te se takvim postupcima naručioca bitno povređuju načela javne nabavke i to član 10. Načelo obezbeđivanja konkurencije – u celosti i član 12. Načelo jednakosti ponuđača – u celosti.

ODGOVOR: Izvođenje radova na uvođenju sistema za automatsku detekciju i dojavu požara, prema Zakonu o zaštiti od požara smatra se merom zaštite od požara, i kao takvo uređuje i prema pomenutom Zakonu.

Objekat O.Š. „Braća Nedić“ u Osečini prema Zakonu o zaštiti od požara razvrstava se u kategoriju povećanog rizika od izbijanja požara (druga kategorija).

Zakon o zaštiti od požara, član 42. propisuje obavezu ugradnje sistema za otkrivanje i dojavu požara u školama. Dakle, sprovođenje mera zaštite od požara (ugradanja sistema za otkrivanje i dojavu požara u predmetnoj javnoj nabavci) je obavezno prema Zakonu o zaštiti od požara, i u skladu sa tim izvodi ga Pravno lice sa odgovarajućim Rešenjem MUP-a, kao sto je dato u Konkursnoj dokumentaciji. Pravno lice u svom sastavu ima odgovorne inženjere sa licencom 453 (što je prema Pravilniku jedan od uslova za izdavanje ovog rešenja), pošto sistem za detekciju i dojavu požara pripada radovima na izvođenju signalnih komunikacija.

Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

U slušaju tehničkog pregleda za predmetni objekat u smislu zakona kojim se uređuje izgradnja objekata i prema Zakonu o zaštiti od požara, član komisije za tehnički pregled koji utvrđuje podobnost objekta za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara predviđenih u tehničkoj dokumentaciji je lice sa licencom zaposleno u organu državne uprave nadležnom za poslove zaštite od požara.

Ugradnja sistema za otkrivanje i dojavu požara je deo predmetne javne nabavke, tako da je za izvršenje dela javne nabavke potrebno ispuniti uslov iz člana 75. stav 1 tačka 5).

S poštovanjem

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA
NAČELNIK
Milan Urošević

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
9/2017
Dana:
13.04.2017.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa pitanjem u vezi  konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

 1. PITANJE: S obzirom da ste 12.04.2017. godine u odgovorima naveli da se umesto ventila sa termoglavom DN 25 koja ne postoji na tržištu ponude ventili DN 20 da li ćete izvršiti izmenu konkursne dokumentacije?

ODGOVOR: izvršena je izmena konkursne dokumentacije i objavljena je na portalu Uprave za javne nabavke i sajtu opštine Osečina.

S poštovanjem

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
9/2017
Dana:
12.04.2017.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa pitanjem u vezi  konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

 1. PITANJE: da li je zahtevan sistem montaže tzv. RAL montaža sa parapropusnim i vodonepropusnim folijama?

ODGOVOR: jasno definasano u tenderskoj dokumentaciji

 1. PITANJE: da li zahtevani profil sa 6 komora može da bude kombinacija šestokomornog krila sa petokomornim štokom?

ODGOVOR: jasno definasano u tenderskoj dokumentaciji

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
9/2017
Dana:
12.04.2017.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa pitanjem u vezi  konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

 1. PITANJE: s obzirom da na tržištu više nema liveno gvozdenih radijatora da li je moguće umesto njih ponuditi aluminijumske radijatore?

ODGOVOR: ima ih na tržištu

 1. PITANJE: zbog ne postojanja radijatorskih ventila sa termoglavom DN 25 na tržištu da li je moguće ponuditi ventile sa termoglavom DN 20?

ODGOVOR: moguće je ponuditi i mora jer na tržištu stvarno nema DN 25.

 1. PITANJE: da li je stvarna količina postojećih radijatora 120 komada?

ODGOVOR: jasno definisano u konkursnoj dokumentaciji.

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
9/2017
Dana:
12.04.2017.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa pitanjem u vezi  konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

 1. PITANJE: da li može da se odobri zamena livenih čeličnih radijatora 680/4 (nema ih na tržištu), sa livenim aluminijumskim radijatorima visine H -600mm?

ODGOVOR: ima ih na tržištu

 1. PITANJE: termostatski radijatorski ventil dimenzija DN 25 ne postoji, da li su prihvatljivi sa dimenzijama DN 15 ili sa dimenzijama DN 20?

ODGOVOR: da prihvatljivo je

 1. PITANJE: da li možete da definišete dimenzije i količine livenih čeličnih radijatora koje treba ofarbati?

ODGOVOR: dato po članku radijatora. Ima u predmeru.

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
9/2017
Dana:
12.04.2017.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa pitanjem u vezi  konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

 1. PITANJE: molimo vas za razjašnjenje ove pozicije . Šta znači oprati opeku do prirodnog izgleda?

Mašinsko pranje fasade ( obojene silikatne opeke) – pranje vodom pod pritiskom. Oprati fasadnu silikatnu opeku do prirodnog izgleda, istovremeno voditi računa da se ne nakvasi previše zid i ne oštete fugne. Obračun po m2.

ODGOVOR: investitor insistira da se fasada od silikatne opeke koja je prefarbana bojom vrati u prvobitno stanje na najlakši način po vas.

Prečišćeni tekstovi predmera radova

prečišćen tekst predmera (doc)

prečišćen tekst predmera (pdf)

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
9/2017
Dana:
10.04.2017.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa pitanjem u vezi  konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

PITANJE: koja je boja PVC unutrašnjih vrata? Pozicije se nalaze na str.75/179 konkursne dokumentacije.

ODGOVOR: Unutrašnja PVC vrata su vrata u sanitarnim čvorovima i u nekim prostorijama u kuhinju. Unutrašnja vrata su u beloj boji.

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
9/2017
Dana:
10.04.2017.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa pitanjem u vezi  konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

PITANJE: koje su jedinice mere i količine za pozicije iz grupe radova Vodovod i kanalizacija-građevinski radovi, pozicija broj 1.8 čišćenje šahtova i pozicija broj 1.9 betoniranje oštećenog dela poda?

ODGOVOR: nakon ponovnog uvida u predmet radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije, stoji da jedinica mere za poz.1.8. je paušalno dok za poz.1.9. jedinica mere je m3 .

Na osnovu čl.63.Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS“ br.124/2012, 14/2015, 68/2015), Pravilnika o minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupcima javnih nabavki dobara ( “Službeni glasnik RS“ br.111/15) načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

O D L U K U

o izmenama i dopunama  konkursne dokumentacije-predmer radova

I U konkursnoj dokumentaciji javne nabavke u otvorenom postupku Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta OŠ “Braća Nedić“ u Osečini br.404-9/2017 vrši se izmena i dopuna konkursne dokumentacije – predmer radova i to:

 • na strani 11. u dodatnim uslovima tačka 4. kadrovski kapacitet iza reči “411“ dodaju se reči : ili 450 ili 453“
 • na strani 42. predmer radova, A građevinski radovi, tačka 1. radovi na pripremi i rušenju podtačke 1.1., 1.2. i 1.3 se brišu a u podtački 1.4. reči “po m2 gradilišta“ menjaju se i glase “paušalno“
 • na strani 64 . tačka 3. reči: “folije“ menjaju se i glase: “ membrane“
 • na strani 68. u delu V PVC STOLARIJA i DRVENA STOLARIJA, opis predviđenog materijala reči :
 • “minimalna zvučna izolacija: 26dB

Protivprovalna zaštita: do   klase otpornosti 2 prema ENV 1627

Propusnost vazduha: klasa 4 prema EN 12207

Zaptivanje na udare kiše: klase 9A prema EN 12208“ se menjaju i glase

“Koeficijent prolaza toplote: K≤1.2 W/m2K

Otpornost prema propuštanju vode: kategorija „9A“ prema standardu SRPS

EN 12208:2008

Propustljivost vazduha: kategorija „3“ prema standardu SRPS EN

12207:2008

Otpornost prema opterećenju od vetra: kategorija „S3“ prema standardu

SRPS EN 12210

Zvučna izolaciona moć – grupa II od 30-34 dB“

 • iza reči PVC profili: dodaju se stavovi:

Zapaljivost  – samogasivost: kategorija 2 (nezapaljivi materijali) prema standardu G.S2.659.

Primenjeni profili moraju biti saglasni uslovima kvaliteta koje propisuje RAL-GZ 716, te moraju posedovati odgovarajući dokument o dodeli oznake kvaliteta RAL-G3 716.

Izvođač mora dostaviti odverenu izjavu proizvođača profila da su PVC profili izrađeni isključivo od osnovnog, primarnog materijala, bez upotrebe reciklata.

Izvođač mora dostaviti overenu izjavu proizvođača profila da su PVC profili izrađeni na bazi Ca – Zn, odnosno bez prisustva olova.

Primenjeni okovi moraju imati atest na minimum 10000 otvaranja i zatvaranja prema standardu EN 12400.

 • na strani 84. u delu VI ALUMINIJUMSKA I CRNA BRAVARIJA , opis predviđenog materijala u stavu 4. iza reči zahtevi“ dodaje se: “ Aluminijumski profili sa termoprekidom:

Ugradna dubina štoka minimum 76,5 mm, sa debljinom poliamida u štoku 38 mm, minimalna ugradna dubina krila 84 mm, debljina poliamida u krilu minimum 34 mm. Težina profila upotrebljenih za štok minimum 1700 gr/m, a za krilo  minimum 2100 gr/m. Završna obrada profila je eloksaža siva. Potrebno je dostaviti tehnički crtež kojim se dokazuje da profil ispunjava tražene zahteve.

Koeficijent prolaska toplote za aluminijumski profil sa termoprekidom max Uf = 2,1 W/(m²K)

Aluminijumski profili bez termoprekidom:

Ugradna dubina štoka minimum 74,5 mm, minimalna ugradna dubina krila 52 mm. Težina profila upotrebljenih za štok minimum 1200 gr/m, a za krilo  minimum 1300 gr/m. Završna obrada profila je plastifikacija u boji po izboru projektanta. Potrebno je dostaviti tehnički crtež kojim se dokazuje da profil ispunjava tražene zahteve.

Potrebno je uz ponudu priložiti ateste ovlašćenih institucija kojima se dokazuju sledeće karakteristike za aluminijumske elemente bez termoprekida:

Propustljivost vazduha Klasa 3 prema EN 12207,

Vodonepropusnost Klasa  7A prema EN 12208

Otpornost na opterećenje od vetra: Klasa C4 prema EN 12210“

 • iza reči: “ Propusnost vazduha: klasa“ dodaje se: “ 4 “ a iza reči “prema

SRPS EN 12207“ dodaju se reči “ Vodonepropusnost Klasa 7A prema EN 12208“

 • iza reči“ Otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje po SRPS EN

12400 – minimalno klasa“ dodaje se : “2“.

 • na strani 85. reči:“ krila – od 8-14 “ menjaju se i glase: “ 12/13“
 • na strani 95. u stavu 1. reč: “slično“ se briše a iza reči: „Tarkett Force“ dodaju se reči “ili odgovarajuće“;
 • u stavu 3. iza reči: „TARKETT – Force“dodju se reči: “ili odgovarajuće“;
 • u podtački 7.2 iza reči: „Tarkett IQ Toro SC“ dodaju se reči “ili odgovarajuće“
 • na starni 110 u delu OPŠTI OPIS ZA RADOVE SA GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA u podtački 9.1. iza reči: „Rigips“ dodaju se reči “ili odgovarajuće“
 • na starni 111 u podtački 9.2. iza reči: „ARMSTRONG“ dodaju se reči “ili odgovarajuće“
 • na starni 113 u podtački 9.6. iza reči: “tipa Hanter-Daglas“ dodaju se reči  “  ili odgovarajuće“
 • na strani 126. brišu se  reči “ Napomena: poz. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5 su  obaveza investitora “
 • na strani 135. brišu se reči: “ Napomena: Tačne količine definisti građevinskom knjigom“
 • na strani 154. u delu razni radovi podtačka 6.1. se briše
 • na strani 170. u delu grejna tela i pribor u tački 5. količina “120“ se menja i glasi “15“
 • na strani 173. u delu pripremno završni radovi tačka 6. se briše
 • na strani dela 6. AUTOMATSKA DETEKCIJA I DOJAVA POŽARA tačke 15. i 16. se brišu.

II Odluku objaviti na portalu javnih nabavki i internet stranici

Opštinska uprava Osečina
Načelnik
Milan Urošević

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
9/2017
Dana:
07.04.2017.

OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa pitanjem u vezi  konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

 1. PITANJE: Molimo vas za pojašnjenje napomene na str.127. predmera radova koja glasi “Napomena: poz.1.1., 1.2., 1.3., 1.4. i 1.5. su obaveza investitora“. Nije jasno zbog čega bi obaveza pripremnih radova bila obaveza investitora, da li je u pitanju greška prilikom izrade predmera i ukoliko nije da li to znači da ponuđači ne daju cene za ove pozicije?

ODGOVOR: izmenama dokumentacije- predmera radova ova napomena je brisana .

 1. PITANJE: Molimo vas da nam odgovorite koje je boje PVC stolarija na pozicijama 5.13 i 5.14 na stranama 78 i 79 predmera radova?

ODGOVOR:imitacija drveta,  tamni orah (tamno braon).

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
9/2017
Dana:
07.04.2017.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa pitanjem u vezi  konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

 1. PITANJE: u dodatnim uslovima –tačka 4. kadrovski kapacitet naručilac je

tražio licencu za građevinske i mašinske radove. Kako se većina radova po predmeru odnosi na elektro instalacije za koje odgovorni izvođač treba da ima licencu 450 trebalo bi da se u dodatnim uslovima obavezno traži licenca 450 za odgovornog izvođača.potrebno je da uskladite dokumentaciju s obzirom da su u pitanju kompletni radovi na elektroinstalacijama i da kvalitet tih radova utiče na bezbednost korisnika a kako se isti izvode na objektu škole trebalo bi da pravno lice ima u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom odgovornog izvođača sa licencom 450.

ODGOVOR: u skladu sa vašom sugestijom izvršili smo izmenu  dokumentacije

 1. U vezi sa prethodnim pitanjem u okviru obaveznih uslova kroz izmenu

konkursne dokumentacije navedeno je da ponuđač mora da ima rešenje kojim se ovlašćuje za obavljanje poslova izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara. Predmerom radova u delu koji se odnosi na protivpožarnu zaštitu predviđeno je postavljanje i instalacija protivpožarne centrale sa opremom. Za izvođenje tih radova takođe je nadležan odgovorni izvođač radova sa licencom 450 a ne pravno lice sa posebnim ovlašćenjem. Posebno ovlašćenje isključivo služi za izdavanje atesta kod primopredaje radova iz oblasti protivpožarne zaštite i nikakve veze nema sa izvođenjem radova i montažom protivpožarne opreme. Izvođač ni za jednu vrstu radova ne može sam sebi izdati ateste već mora angažovati nezavisno telo koje će izvršiti kontrolu i atestiranje izvršenih radova. Kako je predmet nabavke isporuka i montaža određene opreme uz izdavanje atesta nakon završetka svih radova, izvođači će naravno morati za sve radove da angažuju nezavisna tela koja će izvršiti pregledizvedenih radova i atestiranje a što se u ovom slučaju odnosi i na protivpožarnu zaštitu.

Kako predmet nije atestiranje opreme već izvođenje radova naručilac ne može kao uslov člana 75 stav 1. tačka 5. tražiti Rešenje izdato privrednom društvu već u skladu sa Zakonom može i mora tražiti samo odgovornog izvođača sa licencom 450 koji je zbog prirode posla stalno zaposlen kod ponuđača sa punim radnim vremenom.Potrebno je izvršiti izmenu dokumentacije.

ODGOVOR:Članom 75. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom. Predmet javne nabavke je postavljanje i instalacija protivpožarne centrale sa opremom. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektor za vanredne situacije, Uprava za preventivnu zaštitu na osnovu Zakona o zaštiti od požara ovlašćuje rešenjem za obavljanje poslova i izvođenja posebnih sistema i mera i to stabilni sistemi za dojavu od požara. Navedeno rešenje mora priložiti ponuđač/podizvođač ili član grupe ponuđača kome je povereno izvršenje tog dela posla.

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
9/2017
Dana:
06.04.2017.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa pitanjem u vezi  konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

PITANJE: kod pozicije 6.6 da li je neophodno da PP žaluzine budu prohromske jer se žaluzine inače prave od čeličnih profila, ofarbane osnovnom i završnom bojom po izboru projektanta?

ODGOVOR: Da moraju da budu prohromske jer je u pitanju PP zaštita.

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
9/2017
Dana:
06.04.2017.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa zahtevom za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

PITANJE: U okviru tehničkog kapaciteta traži se da ponuđač raspolaže sa :

 • kamion “sandučar“ – 1 komad

Da li se pod tim misli na kamion kiper odnosno da li se kamion kiper može uzeti u obzir?

ODGOVOR: Prihvatljiv je i kamion kiper. Isti je učinak.

S poštovanjem

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA
NAČELNIK
Milan Urošević

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
9/2017
Dana:
06.04.2017.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa pitanjem u vezi  konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

PITANJE: Da li možete da dostavite  predmer u excellu radi lakše pripreme ponude?

ODGOVOR: nije praksa da se predmer (ili bilo šta drugo osim same konkursne dokumentacije) dostavlja u elektronskoj verziji. Ukoliko je potrebna elektronska verzija može se kopirati iz konkursne dokumentacije.

S poštovanjem

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA
NAČELNIK
Milan Urošević

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
9/2017
Dana:
03.04.2017.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa zahtevom za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

PITANJE: Da li možete da dostavite šeme stolarije?

ODGOVOR: šema u prilogu. OS BRACA NEDIC šeme stolarije

S poštovanjem

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA
NAČELNIK
Milan Urošević

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
9/2017
Dana:
30.03.2017.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa zahtevom za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

 1. U tenderskoj dokumentaciji (dodatni uslovi) vezano za referentne liste tj. potvrde naručioca nismo u mogućnosti da obezbedimo potvrdu naručioca od Direkcije za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom Valjevo jer ova ustanova više ne postoji.

PITANJE: Da li možemo umesto potvrde da priložimo izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću uz kopije ugovora i okončanih situacija?“

ODGOVOR:   “Ponuđač dužan da dostavi izjavu o tome da nije u mogućnosti da pribavi potvrdu od određenog naručioca i da navede razloge objektivne prirode zbog kojih nije u mogućnosti da pribavi takvu potvrdu ( npr. naručilac je prestao sa radom-brisan je iz odgovarajućeg registra,pa nema subjekta koji bi mogao da izda takvu potvrdu, naručilac ne odgovara na  zahtev ponuđača da izda potvrdu ili odbija da izda potvrdu i pored toga što postoji dokaz da je takva potvrda tražena i sl.).

Ako su u pitanju objektivni razlozi i ako se na osnovu podataka iz Referent liste i elemenata iz dostavljenih ugovora i okončanih situacija može utvrditi kompetentnost ponuđača za izvršenje predmeta javne nabavke i ako se  ponuda ponuđača na osnovu tih elemenata može upoređivati sa drugim ponudama,u smislu kompetentnosti ponuđača, onda nedostavljanje potvrde naručioca iz objektivnih razloga ( koji ne zavise od volje ponuđača)ne može biti razlog za odbijanje ponude. Ovo pod uslovom da su ugovori i okončane situacije dostavljeni i da imaju sve elemente iz kojih se može na nesumnjiv način utvrditi tačnost podataka navedenih u Referent listi. Zapisnik o primopredaji radova i potvrda nadzornog organa, mogu biti dodatni dokaz u ovakvim situacijama.

 1. U tenderskoj dokumentaciji (obavezni uslovi) vezano za rešenje izdato privrednom društvu odnosno drugom pravnom licu kojim se ovlašćuje za obavljanje poslova izvođenja posebnih sistema i mera zaštite na radu.

PITANJE: Da li lice može biti angažovano ugovorom o delu tj privredno društvo ugovorom o poslovnoj saradnji?

ODGOVOR: Prema Zakonu o javnim nabavkama deo poslova koji su predmet Javne nabavke može se poveriti i drugom privrednom društvu ukoliko se podnese ponuda kao zajednička ponuda sa zaključenim Sporazumom između grupe ponuđača koji definiše tačan opis poslova svakog od učesnika ili eventualno angažovanje podizvođača u svemu prema uslovima konkursne dokumentacije.

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji nije prihvatljiv jer kao takav ne postoji u smislu Zakona o javnim nabavkama.

S poštovanjem
OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA
NAČELNIK
Milan Urošević

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
9/2017
Dana:
30.03.2017.
OSEČINA
PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa zahtevom od 27.03.2017. godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini  dostavljamo vam sledeće:

 1. PITANJE: “Kao dokaz za poslovni kapacitet se traži potvrda o izvedenim

radovima, fotokopija ugovora i okončane situacije. Da li je neophodno da se dostave fotokopije svih strana ugovora i okončanih situacija ili je dovoljno dostaviti samo prve i poslednje strane gde se vidi vrsta radova, vrednost izvedenih radova kao i pečati i potpisi naručioca i investitora ?“

ODGOVOR: “ potrebno je dostaviti sve strane ugovora sa situacijama.“

 1. PITANJE:“ Da li umesto dokaza za inženjera sa licencom 830 možemo

dostaviti dokaze za inženjera sa licencom 430 kao odgovornog izvođača radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike?“

ODGOVOR: navedeno pitanje se ponavlja i odgovor je već objavljen na sajtu

 1. PITANJE: “Kao dokaz o radnom angažovanju za nosioca licenci navedeno je da

inženjeri mogu biti angažovani ugovorom o delu, a kao dokaz dostaviti ugovor o delu i odgovarajući M obrazac. S obzirom da se MUN obrazac popunjava i overava od strane PIO fonda nakon izvršene isplate po Ugovoru o delu kojim je lice angažovano, u momentu zaključenja ugovora je još nemoguće dostaviti. Obaveza plaćanja po ugovoru o delu će nastati tek u trenutku kada delo iz Ugovora o delu –izvođenje radova na predmetnom objektu- bude izvršeno, ne tokom podnošenja. Da li će Naručilac kao dokaz prihvatiti da se dostavi samo kopija Ugovora o delu s obzirom na gore pomenuto?“

ODGOVOR:“dovoljno je dostaviti samo ugovor o delu“

 

S poštovanjem

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

NAČELNIK

Milan Urošević

Izmena konkursne dokumentacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57., 60. i 131b. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) opština Osečina,www.osecina.com

objavljuje

POZIV

za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN 404-9/2017, koja se sprovodi u otvorenom postupku javne nabavke je nabavka izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole  “Braća Nedić“ u Osečini, radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  45262700 – adaptacija zgrada;

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, i to:

 • da je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar
 • da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
 • da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

kao i dodatnih uslova, predviđenih konkursnom dokumentacijom, u pogledu, finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog  kapaciteta .

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78,  svakog radnog dana od 8,00 časova do 15,00 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 18.04.2017.godine do 12,00 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 18.04.2017. godine u 12,30 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Opština Osečina, Karađorđeva 78.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 10 (deset) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Milan Urošević, Opština Osečina, od 8,00 do 15,00 časova , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

Osečina KONKURSNA DOKUMENTACIJA OŠ BRAĆA NEDIĆ (doc)

Osečina KONKURSNA DOKUMENTACIJA OŠ BRAĆA NEDIĆ (pdf)

 

Scroll To Top