VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina na teritoriji opštine Osečina
Nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina na teritoriji opštine Osečina

Nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina na teritoriji opštine Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, za javnu nabavku nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina na teritoriji opštine Osečina

JN 404-22/2016, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 24453000-herbicidi, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-22/2016,  sa “Poljoseme“ d.o.o. Osečina, Karađorđeva 136,

matični broj 17619659, PIB 103641814

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi  140.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena u iznosi 148.000,00 dinara, a najniža iznosi 140.000,00 dinara

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 20.06.2016. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 27.06.2016. godine.

Ugovor je zaključen do 04.07.2016.godine.

Scroll To Top