VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina

Broj JN: 404-6/2017

Broj odluke: 404-6/2017

Datum: 01.02.2017. godine

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Projektni biro Grad put Loznica, Ploča bb, matični broj 63596841, PIB 108643925, ponuda broj 27 od 26.01.2017. godine.

 

Obrazloženje

Naručilac je dana 16.01.2017. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-6/2017, za javnu nabavku usluga stručnog nadzora na radovima na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71247000-nadzor građevinskih radova, a dana 16.01.2017. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 2(dve) ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-usluge.

Predmet javne nabavke je usluga stručnog nadzora na radovima na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva, usluge

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 667.000,00  dinara.

Odstupanja od plana nabavke: elementarne nepogode

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo dva  ponuđača:

1.“Harmonija projekt“ d.o.o. Valjevo, Vojvode Mišića 13/B, matični broj 20019280, PIB 103828460

2.Projektni biro Grad put Loznica, Ploča bb, matični broj 63596841, PIB 108643925

 

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 2 (dve).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

  1. Ponuđač Projektni biro Grad put Loznica, ponudio je 1,39 % od vrednosti kontrolisanih radova

2.Ponuđač “Harmonija projekt“d.o.o. Valjevo, ponudio je 1,65 % od vrednosti kontrolisanih radova

  1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Projektni biro Grad put Loznica, zavedena pod brojem 27,  i predložila naručiocu njegov izbor.

 

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će predmetnu uslugu  izvršiti samostalno.

 

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović  predsednik,  Veličko Marković član i Željko Andrić član

Kontakt: tel./faks 014/451-158.

  1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Projektni biro Grad put Loznica, Ploča bb, matični broj 63596841, PIB 108643925, ponuda broj 27 od 26.01.2017. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

 

POUKA O PRAVNOM LEKU:

 

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

 

Scroll To Top