VESTI:
Početna / javne rasprave / OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA – PLASTIČNA AMBALAŽA
OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA – PLASTIČNA AMBALAŽA

OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA – PLASTIČNA AMBALAŽA

Opštinska uprava Osečina, Odeljenje za komunalno – stambene poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine u skladu sa člana 69. Zakona o upravljanju otpada („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje

OBAVEŠTENJE

 O DONETOM REŠENJU ZA IZDAVANJE INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA – PLASTIČNA AMBALAŽA

NA LOKACIJI OPERATERA

Odeljenje za komunalno – stambene poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Osečina, na zahtev opratera „Vožd komerc“ d.o.o. Osečina, ul. Karađorđeva br.122, sa proizvodnim pogonom u ulici Pere Jovanovića Komirićanca br. 27/A, na teritoriji opštine Osečina, sprovelo je postupak izdavanja integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada – plastične ambalaže na lokaciji operatera, čija se realizacija planira na ka. parceli 109/2 K.O. Ostružanj, Osečina varošica.

Na osnovu izvršenog uvida u dostavljenu dokumentaciju, a na osnovu člana 63. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.Glasnik RS“, broj 36/09, 88/2010 i 14/2016), ovaj organ je dao saglasnost na prihvatanje zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada.

U vezi sa napred iznetim, Odeljenje za komunalno – stambene poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Osečinaje ocenilo da su ispunjeni uslovi za izdavanje predmetne Integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, te se od 06. jula 2017. godine upisuje u Javni registar izdatih dozvola pod rednim brojem 002.

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 – 12:00 časova u prostorijama  Odeljenje za komunalno – stambene poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Osečinaje, Karađorđeva br.114, sprat 2, soba 127, i izjaviti žalbu na doneto rešenje ovom Odeljenju, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Odeljenje za komunalno – stambene poslove,

urbanizam, građevinarstvo i

zaštitu životne sredine

 


Opštinska uprava Osečina, Odeljenje za komunalno – stambene poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine na osnovu člana 69. stav 1 Zakona o upravljanju otpada („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje

O B A V E Š T E NJ E

O prijemu Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada – plastična ambalaža.

Opštinska uprava Osečina, Odeljenje za komunalno – stambene poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da je operater „Vožd komerc“ d.o.o. u Osečini podneo ovom Odeljenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada – plastična ambalaža, broj 501-5/2017 od 06. aprila 2017. godine indeksnog broja 15 01 02, u postrojenju „Vožd komerc“ d.o.o. u Osečini, ulica Pere Jovanovića Komirićanca 27/A, na katastarskoj parceli broj 109/2 K.O. Ostružanj, Osečina varošica, a u skaldu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Pravilnikom o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada („Sl. glasnik RS“, broj 96/09).

Pozivaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da izvrši uvid u sadržinu podnetog Zahteva u prostorijama Opštinske uprave Osečina, Odeljenje za komunalno – stambene poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, ulica Karađorđeva br. 114, sprat 2, kancelarija broj 128, svakog radnog dana u vremenskom periodu od 8-12 časova.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od 10 dana od dana prijema Obeveštenja, mogu dostaviti ovom Odeljenju svoja mišljenja o podneto Zahtevu.

Scroll To Top