VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 5)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

USLUGA SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Na osnovu čl.63.st.5.Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik RS br.124/12, 14/2015 i 68/2015) Komisija za javnu nabavku naručiocaOPŠTINSKA UPRAVA OSEČINAKarađorđeva 78objavljujeOBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA(javna nabavka 404-8/2020)1.Naziv  i adresa internet stranice naručioca: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva  78, www.osecina.comVrsta naručioca: organ jedinice lokalne samouprave3.Vrsta postupka javne nabavke :otvoreni postupak4.Produženje ... Read More »

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE: Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE  konkursna dokumentacija-nabavka-goriva konkursna dokumentacija-nabavka-gorivaNaziv naručioca:Opštinska uprava OsečinaAdresa Naručioca:Osečina,Karađorđeva 78Internet stranica naručioca:www.osecina.comVrsta naručioca:Organ lokalne samoupraveVrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti broj404 -5/2020Vrsta predmeta:dobraOpis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:Predmet javne nabavke je nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih ... Read More »

POZIV za podnošenje ponude: Javne nabavke male vrednosti je geodetske usluge

konkursna dokumentacija-geodetske-uslugekonkursna dokumentacija-geodetske-usluge (pdf)Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljujePOZIV za podnošenje ponudePredmet javne nabavke, broj JN 404-6/2020, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je geodetske usluge , ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji DZ Pecka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.comobjavljujeOBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoruU postupku javne nabavke usluge, nabavka na koje se zakon ne primenjuje, usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji DZ Pecka, naručilac ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavka sigurnosnih sedišta za novorođenu decu

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.comobjavljujeOBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoruU postupku javne nabavke nabavka sigurnosnih sedišta za novorođenu decu , dobra – nabavka na koju se zakon ne primenjuje, broj ... Read More »

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA Odeljenje za komunalno-stambene poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine Broj: 501-5/2020 Datum: 04.02.2020. O S E Č I N AOpštinska uprava Osečina, Odeljenje za komunalno-stambene poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine u skladu sa članom 10. stav 7. i člana 29. stav 1. Zakona ... Read More »

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji DZ Pecka,

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-3/2020 Broj odluke: 404-3/2020 Datum:28.01.2020. godineNa osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosiODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje)UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ”Drina Projekt” d.o.o. Ljubovija, Stojana ... Read More »

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODELU NAGRADA OPŠTINE OSEČINA U 2020. GODINI

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODELU NAGRADA OPŠTINE OSEČINA U 2020. GODININagrada Opštine se dodeljuje svake godine povodom proslave Dana opštine Osečina – 16. aprila za najvrednija dostignuća u Opštini u kalendarskoj 2019. godini ili za kontinuirani rad i ukupne rezultate rada u oblasti: privrede; poljoprivrede i ruralnog razvoja; ... Read More »

PLAN JAVNIH NABAVKI 2020

PlanZaPortal-OUOSECINA2020NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE-1 Read More »

ODLUKA O DODELI UGOVORA : Nabavka sigurnosnih sedišta za novorođenu decu

NARUČILAC:Opština Osečina Broj JN: 404-2/2020 Broj odluke: 404-2/2020 Datum:23.01.2020. godineNa osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosiODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje)1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ponuđaču ”Kobig” d.o.o. ... Read More »

Scroll To Top