ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе “Браћа Недић“ у Осечини
Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе “Браћа Недић“ у Осечини

Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе “Браћа Недић“ у Осечини

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
9/2017
Дана:
13.04.2017.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са питањем у вези  конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће:

1. ПИТАЊЕ: С обзиорм да сте у данашњем одговору написали да ће се извршити измена конкурсне документације, молим Вас да ускладу са Законом о јавним набавкама објавите продужетак рока за предају тендера, јер ће се измена извршити мање од осам дана од дана предаје тендера.  Молим Вас да узмете у обзир предстојећи празник

 • Пошто захтевате да се достави лиценца 450, да ли ће се прихватити да лице може да буде ангажовано уговором о делу, као што могу остали инжењери да буду ангажовану по основу истог уговора?
 • Да ли важност банкарске гаранцје остаје иста,  с обзиорм да ће се померити рок за предају тендера и да  смо за исте имали трошкове?

ОДГОВОР:

 • обавештење о продужењу рока за подношење пoнуда је објављено је на порталу Управе за јавне набавке и сајту општине Осечина;
 • може уговор о делу
 • гаранција треба да важи у свему према условима конкурсне документације

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
9/2017
Дана:
13.04.2017.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са питањем у вези  конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће:

 1. ПИТАЊЕ: У изменама и допунама конкурсне документације сте навели да: 

1)      на страни 84. у делу VI  АЛУМИНИЈУМСКА И ЦРНА БРАВАРИЈА , опис предвиђеног материјала у ставу 4. иза речи захтеви“ додаје се: “Алуминијумски профили са термопрекидом:

              Уградна дубина штока минимум 76,5 мм, са дебљином полиамида у штоку 38 мм, минимална уградна дубина крила 84 мм, дебљина полиамида у крилу минимум 34 мм. Тежина профила употребљених за шток минимум 1700 gr/m, а за крило  минимум 2100 gr/m. Завршна обрада профила је елоксажа сива. Потребно је доставититехнички цртеж којим се доказује да профил испуњава тражене захтеве.

Коефицијент проласка топлоте за алуминијумски профил са термопрекидом max Uf = 2,1 W/(m²K)

   Алуминијумски профили без термопрекидом:

       Уградна дубина штока минимум 74,5 мм, минимална уградна дубина крила 52 мм. Тежина профила употребљених за шток минимум 1200 gr/m, а за крило  минимум 1300 gr/m. Завршна обрада профила је пластификација у боји по избору пројектанта. Потребно је доставити технички цртеж којим се доказује да профил испуњава тражене захтеве.

Обзиром да сте  јасно дефинисали захтев да се атести овлашћених институција за алуминијумске елементе без термопрекида достављају уз понуду, нејасно нам је да ли се технички цртежи којима доказујемо да профил испуњава тражене захтеве достављају уз понуду или приликом испоруке-уградње, односно да ли их доставља понуђач или извођач?

Такође, нас интересује да ли ће понуђач испунити тражени захтев уколико понудимо профиле других димензија, а који испуњавају захтеване карактеристике односно: коефицијент проласка топлоте, пропустљивост ваздуха, водонепропусност и отпорност на оптерећење од ветра? Опреза ради наводимо да су захтеване димензије тј. уградне дубине штока и крила, као и тежина профила за шток и крило у супротности са чланом 10. ЗЈН те Вас стога молимо да поступите у складу за Законом о јавним набавкама.

     ОДГОВОР:

Потребно је да понуђач у своју понуду укалкулише тражене карактеристике предвиђене пројектом. Достављане атеста приликом подношења понуде није обавезно.

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
Карађорђева 78

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

(јавна набавка 404-9/2017)

 1. Назив  и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева  78, www.osecina.com
 2. Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе
 3. Врста поступка јавне набавке :отворени поступак
 4. Продужење рока за подношење понуда
 5. Предмет јавне набавке : Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ “Браћа Недић“ у Осечини , радови, ознака из општег речника јавне набавке:  45262700 – адаптација зграда;
 6. Датум објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки :  09.03.2017.године.
 7. Датум објављивања обавештења о продужењу рока на порталу јавних набавки: 13.04.2017.
 8. Разлог за продужење рока : измене и допуне конкурсне докуметације

Време подношења понуда (нови рок)

Рок за подношење понуда   до 25.04.2017.године  до 12,00 часова.

9.Начин преузимања конкурсне документације :конкурсна документација се може преузети непосредно на адреси наручиоца, односно у електронској форми на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs  као и на интернет страници наручиоца www.osecina.com.

10.Начин подношења понуде: Понуђач је дужан да понуду поднесе до 25.04.2017.године до 12,00 часова, у затвореној коверти на адресу Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, Осечина са назнаком “Понуда за јавну набавку број 404-9/2017- Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ “Браћа Недић“ у Осечини, радови,–НЕ ОТВАРАТИ“

Понуђач на полеђини коверте назначава назив, адресу, телефон и контакт особу, а на лицу коверте ставља заводни печат са бројем и датумом понуде.

11.Место, време и начин отварања понуде: јавно отварање понуда ће се обавити дана 25.04.2017. године са почетком у  12,30  часова у просторијама Општинске управе Осечина, Карађорђева 78 уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Представници понуђача достављају овлашћење за заступање које мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписом одговорног лица понуђача.

Понуда достављена по истеку рока за подношење понуда, сматраће се  неблаговременом. Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања Наручилац ће је вратити Понуђачу, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

12.Наручилац ће донети одлуку у вези са овом јавном набавком у року од 10 дана од дана извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

13.Особа за контакт : Милан Урошевић  014/451-158, e-mail:soosecina@mts.rs

На основу чл.63.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015), Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступцима јавних набавки добара ( “Службени гласник РС“ бр.111/15) начелник Општинске управе Осечина доноси

О Д Л У К У

о изменама и допунама  конкурсне документације

I У конкурсној документацији јавне набавке у отвореном поступку Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ “Браћа Недић“ у Осечини бр.404-9/2017 врши се измена и допуна конкурсне документације и то:

 • на страни 11. у додатним условима тачка 4. кадровски капацитет речи:

“ Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

– најмање 40 извршилаца,

– најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: -лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

-лиценцу 830 или 430 – који ће решењем бити именован за одговорног извођача за машинске инсталације“ мењају се и гласе:

“ Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

– најмање 40 извршилаца,

– најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: -лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

-најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије и то: лиценцу 450

најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије и то: лиценцу 453

најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије и то: лиценцу 430“

 • на страни 84. у делу VI АЛУМИНИЈУМСКА И ЦРНА БРАВАРИЈА , опис

предвиђеног материјала у ставу 5.  речи “Потребно је уз понуду приложити атесте овлашћених институција којима се доказују“ мењају се и гласе “профил је потребно да има  следеће карактеристике за алуминијумске елементе без термопрекида:

Пропустљивост ваздуха Класа 3 према ЕН 12207,

Водонепропусност Класа  7А према ЕН 12208

Отпорност на оптерећење од ветра: Класа C4 према ЕН 12210“

 • у делу пречишћеног текста предмера у поглављу 4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

И СИГНАЛНА ИНСТАЛАЦИЈА у т.1. ИНТЕГРИСАНА РАЧУНАРСКО – ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА у делу :

 • Б каблови у позицијама 16., 17., 18. и 19. иза речи “испорука“ додаје се реч: “монтажа“
 • у подтачки 4. ИНСТАЛАЦИЈА ОЗВУЧЕЊА у позицији 4. иза речи “испорука“ додаје се реч: “монтажа“
 • у делу пречишћеног текста предмера у поглављу 6. АУТОМАТСКА ДЕТЕКЦИЈА И ДОЈАВА ПОЖАРА у позицијама 1.-12. иза речи испорука додаје се реч:“и монтажа“
 • у делу пречишћеног текста предмера у поглављу 5. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, у делу грејна тела и прибор речи: “ радијаторски вентили са термоглавом ДН25 “ мењају се и гласе: “ радијаторски вентили са термоглавом ДН20 “

II Одлуку објавити на порталу јавних набавки и интернет страници

Општинска управа Осечина
начелник
Милан Урошевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
9/2017
Дана:
13.04.2017.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са питањем у вези  конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће:

 1. ПИТАЊЕ: у скалду са чланом 63.ЗЈН а у циљу припремања исправне понуде указујемо на уочени недостатак и тражимо појашњење за ЈН 404-9/2017 :

У изменама и допунама конкурсне документације које су објављене на Порталу

ЈН 07.04.2017.године на основу нашег питања у тачки 1. навели сте да се иза речи

411 додају речи ИЛИ 450 ИЛИ 453. Указујемо на уочене недостатке.

Први недостатак: иза речи 411 (лиценца за грађевинске радове) НЕ МОЖЕ стајати реч „или“ већ мора искључиво стајати реч „и“ јер је лиценца 450 за електро радове, а лиценца 453 за радове на телекомуникацијама. То су три врсте радова, па по закону морају бити и три одговорна извођача радова – три лиценце од чега једна за грађевинске радове, друга за електро радове, а трећа за радове на телекомуникацијама.

 ОДГОВОР: уочени недостатак ће бити исправљен кроз измену конкурсне документације.

 ПИТАЊЕ: У вашем појашњењу број 404-9/2017 од 07.04.2017.године на питање постављено у вези услова да понуђач мора да има решење којим се овлашћује за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара, одговорили сте да је исто тражено као важећа дозвола за обављање делатности која је предмет јавне набавке и да је предмет јавне набавке постављање и инсталација противпожарне централе са опремом. Потпуно нетачан одговор са ваше стране.

Прво, на основу законских чињеница и прописа објаснили смо у нашем питању

од 05.04.2017.године зашто ово решење не може бити један од тражених услова.

Друго, предмет јавне набавке није постављање и инсталација противпожарне централе са опремом као што наручилац нетачно наводи у свом одговору, већ је предмет јавне набавке ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ОШ „БРАЋА НЕДИЋ“ У ОСЕЧИНИ као што је наручилац и навео у конкурсној документацији односно назив и шифра из општег речника јавних набавки 45262700 – „адаптација зграда“ што је наручилац такође навео у конкурсној документацији. Противпожарна инсталација у овој јавној набавци представља само мали сегмент радова у односу на остале врсте  радова: грађевинско-занатске радове, водовод и канализацију, електроенергетске инсталације, машинске инсталације и сл. те као таква није и не може бити предмет ове јавне набавке.

Имајући у виду све изнето наручилац неосновано поставља тражени услов.

Још једном скрећемо пажњу да се на основу  уочених недостатака изврши измена документације, у супротном не поступање наручиоца на основу указаних недостатака резултираће Захтевом за заштиту права понуђача јер Из свега приложеног је потпуно јасно да се постављањем оваквих услова од стране наручиоца врши дискриминација понуђача и ограничавање конкуренције те се таквим поступцима наручиоца битно повређују начела јавне набавке и то члан 10. Начело обезбеђивања конкуренције – у целости и члан 12. Начело једнакости понуђача – у целости.

ОДГОВОР: Извођење радова на увођењу система за аутоматску детекцију и дојаву пожара, према Закону о заштити од пожара сматра се мером заштите од пожара, и као такво уређује и према поменутом Закону.

Објекат О.Ш. „Браћа Недић“ у Осечини према Закону о заштити од пожара разврстава се у категорију повећаног ризика од избијања пожара (друга категорија).

Закон о заштити од пожара, члан 42. прописује обавезу уградње система за откривање и дојаву пожара у школама. Дакле, спровођење мера заштите од пожара (уградања система за откривање и дојаву пожара у предметној јавној набавци) је обавезно према Закону о заштити од пожара, и у складу са тим изводи га Правно лице са одговарајућим Решењем МУП-а, као сто је дато у Конкурсној документацији. Правно лице у свом саставу има одговорне инжењере са лиценцом 453 (што је према Правилнику један од услова за издавање овог решења), пошто систем за детекцију и дојаву пожара припада радовима на извођењу сигналних комуникација.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

У слушају техничког прегледа за предметни објекат у смислу закона којим се уређује изградња објеката и према Закону о заштити од пожара, члан комисије за технички преглед који утврђује подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених у техничкој документацији је лице са лиценцом запослено у органу државне управе надлежном за послове заштите од пожара.

Уградња система за откривање и дојаву пожара је део предметне јавне набавке, тако да је за извршење дела јавне набавке потребно испунити услов из члана 75. став 1 тачка 5).

С поштовањем

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
НАЧЕЛНИК
Милан Урошевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
9/2017
Дана:
13.04.2017.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са питањем у вези  конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће:

 1. ПИТАЊЕ: С обзиром да сте 12.04.2017. године у одговорима навели да се уместо вентила са термоглавом ДН 25 која не постоји на тржишту понуде вентили ДН 20 да ли ћете извршити измену конкурсне документације?

ОДГОВОР: извршена је измена конкурсне документације и објављена је на порталу Управе за јавне набавке и сајту општине Осечина.

С поштовањем

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
9/2017
Дана:
12.04.2017.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са питањем у вези  конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће:

 1. ПИТАЊЕ: да ли је захтеван систем монтаже тзв. РАЛ монтажа са парапропусним и водонепропусним фолијама?

ОДГОВОР: јасно дефинасано у тендерској документацији

 1. ПИТАЊЕ: да ли захтевани профил са 6 комора може да буде комбинација шестокоморног крила са петокоморним штоком?

ОДГОВОР: јасно дефинасано у тендерској документацији

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
9/2017
Дана:
12.04.2017.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са питањем у вези  конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће:

 1. ПИТАЊЕ: с обзиром да на тржишту више нема ливено гвоздених радијатора да ли је могуће уместо њих понудити алуминијумске радијаторе?

ОДГОВОР: има их на тржишту

 1. ПИТАЊЕ: због не постојања радијаторских вентила са термоглавом ДН 25 на тржишту да ли је могуће понудити вентиле са термоглавом ДН 20?

ОДГОВОР: могуће је понудити и мора јер на тржишту стварно нема ДН 25.

 1. ПИТАЊЕ: да ли је стварна количина постојећих радијатора 120 комада?

ОДГОВОР: јасно дефинисано у конкурсној документацији.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
9/2017
Дана:
12.04.2017.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са питањем у вези  конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће:

 1. ПИТАЊЕ: да ли може да се одобри замена ливених челичних радијатора 680/4 (нема их на тржишту), са ливеним алуминијумским радијаторима висине H -600mm?

ОДГОВОР: има их на тржишту

 1. ПИТАЊЕ: термостатски радијаторски вентил димензија ДН 25 не постоји, да ли су прихватљиви са димензијама ДН 15 или са димензијама ДН 20?

ОДГОВОР: да прихватљиво је

 1. ПИТАЊЕ: да ли можете да дефинишете димензије и количине ливених челичних радијатора које треба офарбати?

ОДГОВОР: дато по чланку радијатора. Има у предмеру.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
9/2017
Дана:
12.04.2017.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са питањем у вези  конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће:

 1. ПИТАЊЕ: молимо вас за разјашњење ове позиције . Шта значи опрати опеку до природног изгледа?

Машинско прање фасаде ( обојене силикатне опеке) – прање водом под притиском. Опрати фасадну силикатну опеку до природног изгледа, истовремено водити рачуна да се не накваси превише зид и не оштете фугне. Обрачун по м2.

ОДГОВОР: инвеститор инсистира да се фасада од силикатне опеке која је префарбана бојом врати у првобитно стање на најлакши начин по вас.

Пречишћени текстови предмера радова

prečišćen tekst predmera (doc)

prečišćen tekst predmera (пдф)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
9/2017
Дана:
10.04.2017.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са питањем у вези  конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ: која је боја ПВЦ унутрашњих врата? Позиције се налазе на стр.75/179 конкурсне документације.

ОДГОВОР: Унутрашња ПВЦ врата су врата у санитарним чворовима и у неким просторијама у кухињу. Унутрашња врата су у белој боји.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
9/2017
Дана:
10.04.2017.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са питањем у вези  конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ: које су јединице мере и количине за позиције из групе радова Водовод и канализација-грађевински радови, позиција број 1.8 чишћење шахтова и позиција број 1.9 бетонирање оштећеног дела пода?

ОДГОВОР: након поновног увида у предмет радова на инсталацијама водовода и канализације, стоји да јединица мере за поз.1.8. је паушално док за поз.1.9. јединица мере је м3 .

На основу чл.63.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015), Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступцима јавних набавки добара ( “Службени гласник РС“ бр.111/15) начелник Општинске управе Осечина доноси

О Д Л У К У

о изменама и допунама  конкурсне документације-предмер радова

I У конкурсној документацији јавне набавке у отвореном поступку Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ “Браћа Недић“ у Осечини бр.404-9/2017 врши се измена и допуна конкурсне документације – предмер радова и то:

 • на страни 11. у додатним условима тачка 4. кадровски капацитет иза речи “411“ додају се речи : или 450 или 453“
 • на страни 42. предмер радова, А грађевински радови, тачка 1. радови на припреми и рушењу подтачке 1.1., 1.2. и 1.3 се бришу а у подтачки 1.4. речи “по м2 градилишта“ мењају се и гласе “паушално“
 • на страни 64 . тачка 3. речи: “фолије“ мењају се и гласе: “ мембране“
 • на страни 68. у делу V PVC СТОЛАРИЈА и ДРВЕНА СТОЛАРИЈА, опис предвиђеног материјала речи :
 • “минимална звучна изолација: 26dB

Противпровална заштита: до   класе отпорности 2 према ENV 1627

Пропусност ваздуха: класа 4 према ЕN 12207

Заптивање на ударе кише: класе 9А према ЕN 12208“ се мењају и гласе

“Коефицијент пролаза топлоте: К≤1.2 W/m2K

Отпорност према пропуштању воде: категорија „9А“ према стандарду SRPS

EN 12208:2008

Пропустљивост ваздуха: категорија „3“ према стандарду SRPS EN

12207:2008

Отпорност према оптерећењу од ветра: категорија „С3“ према стандарду

SRPS EN 12210

Звучна изолациона моћ – група II од 30-34 dB“

 • иза речи ПВЦ профили: додају се ставови:

Запаљивост  – самогасивост: категорија 2 (незапаљиви материјали) према стандарду G.S2.659.

Примењени профили морају бити сагласни условима квалитета које прописује РАЛ-ГЗ 716, те морају поседовати одговарајући документ о додели ознаке квалитета РАЛ-Г3 716.

Извођач мора доставити одверену изјаву произвођача профила да су ПВЦ профили израђени искључиво од основног, примарног материјала, без употребе рециклата.

Извођач мора доставити оверену изјаву произвођача профила да су ПВЦ профили израђени на бази Ca – Zn, односно без присуства олова.

Примењени окови морају имати атест на минимум 10000 отварања и затварања према стандарду EN 12400.

 • на страни 84. у делу VI АЛУМИНИЈУМСКА И ЦРНА БРАВАРИЈА , опис предвиђеног материјала у ставу 4. иза речи захтеви“ додаје се: “ Алуминијумски профили са термопрекидом:

Уградна дубина штока минимум 76,5 мм, са дебљином полиамида у штоку 38 мм, минимална уградна дубина крила 84 мм, дебљина полиамида у крилу минимум 34 мм. Тежина профила употребљених за шток минимум 1700 gr/m, а за крило  минимум 2100 gr/m. Завршна обрада профила је елоксажа сива. Потребно је доставити технички цртеж којим се доказује да профил испуњава тражене захтеве.

Коефицијент проласка топлоте за алуминијумски профил са термопрекидом max Uf = 2,1 W/(m²K)

Алуминијумски профили без термопрекидом:

Уградна дубина штока минимум 74,5 мм, минимална уградна дубина крила 52 мм. Тежина профила употребљених за шток минимум 1200 gr/m, а за крило  минимум 1300 gr/m. Завршна обрада профила је пластификација у боји по избору пројектанта. Потребно је доставити технички цртеж којим се доказује да профил испуњава тражене захтеве.

Потребно је уз понуду приложити атесте овлашћених институција којима се доказују следеће карактеристике за алуминијумске елементе без термопрекида:

Пропустљивост ваздуха Класа 3 према ЕН 12207,

Водонепропусност Класа  7А према ЕН 12208

Отпорност на оптерећење од ветра: Класа C4 према ЕН 12210“

 • иза речи: “ Пропусност ваздуха: класа“ додаје се: “ 4 “ а иза речи “према

СРПС ЕН 12207“ додају се речи “ Водонепропусност Класа 7А према ЕН 12208“

 • иза речи“ Отпорност на узастопно отварање и затварање по СРПС ЕН

12400 – минимално класа“ додаје се : “2“.

 • на страни 85. речи:“ крила – од 8-14 “ мењају се и гласе: “ 12/13“
 • на страни 95. у ставу 1. реч: “слично“ се брише а иза речи: „Tarkett Force“ додају се речи “или одговарајуће“;
 • у ставу 3. иза речи: „TARKETT – Force“додју се речи: “или одговарајуће“;
 • у подтачки 7.2 иза речи: „Tarkett IQ Toro SC“ додају се речи “или одговарајуће“
 • на старни 110 у делу ОПШТИ ОПИС ЗА РАДОВЕ СА ГИПС-КАРТОНСКИМ ПЛОЧАМА у подтачки 9.1. иза речи: „Ригипс“ додају се речи “или одговарајуће“
 • на старни 111 у подтачки 9.2. иза речи: „АРМСТРОНГ“ додају се речи “или одговарајуће“
 • на старни 113 у подтачки 9.6. иза речи: “типа Hanter-Daglas“ додају се речи  “  или одговарајуће“
 • на страни 126. бришу се  речи “ Напомена: поз. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 су  обавеза инвеститора “
 • на страни 135. бришу се речи: “ Напомена: Тачне количине дефинисти грађевинском књигом“
 • на страни 154. у делу разни радови подтачка 6.1. се брише
 • на страни 170. у делу грејна тела и прибор у тачки 5. количина “120“ се мења и гласи “15“
 • на страни 173. у делу припремно завршни радови тачка 6. се брише
 • на страни дела 6. АУТОМАТСКА ДЕТЕКЦИЈА И ДОЈАВА ПОЖАРА тачке 15. и 16. се бришу.

II Одлуку објавити на порталу јавних набавки и интернет страници

Општинска управа Осечина
Начелник
Милан Урошевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
9/2017
Дана:
07.04.2017.

ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са питањем у вези  конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће:

 1. ПИТАЊЕ: Молимо вас за појашњење напомене на стр.127. предмера радова која гласи “Напомена: поз.1.1., 1.2., 1.3., 1.4. и 1.5. су обавеза инвеститора“. Није јасно због чега би обавеза припремних радова била обавеза инвеститора, да ли је у питању грешка приликом израде предмера и уколико није да ли то значи да понуђачи не дају цене за ове позиције?

ОДГОВОР: изменама документације- предмера радова ова напомена је брисана .

 1. ПИТАЊЕ: Молимо вас да нам одговорите које је боје PVC столарија на позицијама 5.13 и 5.14 на странама 78 и 79 предмера радова?

ОДГОВОР:имитација дрвета,  тамни орах (тамно браон).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
9/2017
Дана:
07.04.2017.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са питањем у вези  конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће:

 1. ПИТАЊЕ: у додатним условима –тачка 4. кадровски капацитет наручилац је

тражио лиценцу за грађевинске и машинске радове. Како се већина радова по предмеру односи на електро инсталације за које одговорни извођач треба да има лиценцу 450 требало би да се у додатним условима обавезно тражи лиценца 450 за одговорног извођача.потребно је да ускладите документацију с обзиром да су у питању комплетни радови на електроинсталацијама и да квалитет тих радова утиче на безбедност корисника а како се исти изводе на објекту школе требало би да правно лице има у сталном радном односу са пуним радним временом одговорног извођача са лиценцом 450.

ОДГОВОР: у складу са вашом сугестијом извршили смо измену  документације

 1. У вези са претходним питањем у оквиру обавезних услова кроз измену

конкурсне документације наведено је да понуђач мора да има решење којим се овлашћује за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара. Предмером радова у делу који се односи на противпожарну заштиту предвиђено је постављање и инсталација противпожарне централе са опремом. За извођење тих радова такође је надлежан одговорни извођач радова са лиценцом 450 а не правно лице са посебним овлашћењем. Посебно овлашћење искључиво служи за издавање атеста код примопредаје радова из области противпожарне заштите и никакве везе нема са извођењем радова и монтажом противпожарне опреме. Извођач ни за једну врсту радова не може сам себи издати атесте већ мора ангажовати независно тело које ће извршити контролу и атестирање извршених радова. Како је предмет набавке испорука и монтажа одређене опреме уз издавање атеста након завршетка свих радова, извођачи ће наравно морати за све радове да ангажују независна тела која ће извршити прегледизведених радова и атестирање а што се у овом случају односи и на противпожарну заштиту.

Како предмет није атестирање опреме већ извођење радова наручилац не може као услов члана 75 став 1. тачка 5. тражити Решење издато привредном друштву већ у складу са Законом може и мора тражити само одговорног извођача са лиценцом 450 који је због природе посла стално запослен код понуђача са пуним радним временом.Потребно је извршити измену документације.

ОДГОВОР:Чланом 75. Закона о јавним набавкама, понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Предмет јавне набавке је постављање и инсталација противпожарне централе са опремом. Министарство унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту на основу Закона о заштити од пожара овлашћује решењем за обављање послова и извођења посебних система и мера и то стабилни системи за дојаву од пожара. Наведено решење мора приложити понуђач/подизвођач или члан групе понуђача коме је поверено извршење тог дела посла.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
9/2017
Дана:
06.04.2017.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са питањем у вези  конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ: код позиције 6.6 да ли је неопходно да PP жалузине буду прохромске јер се жалузине иначе праве од челичних профила, офарбане основном и завршном бојом по избору пројектанта?

ОДГОВОР: Да морају да буду прохромске јер је у питању PP заштита.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
9/2017
Дана:
06.04.2017.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ: У оквиру техничког капацитета тражи се да понуђач располаже са :

 • камион “сандучар“ – 1 комад

Да ли се под тим мисли на камион кипер односно да ли се камион кипер може узети у обзир?

ОДГОВОР: Прихватљив је и камион кипер. Исти је учинак.

С поштовањем

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
НАЧЕЛНИК
Милан Урошевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
9/2017
Дана:
06.04.2017.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са питањем у вези  конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ: Да ли можете да доставите  предмер у excellu ради лакше припреме понуде?

ОДГОВОР: није пракса да се предмер (или било шта друго осим саме конкурсне документације) доставља у електронској верзији. Уколико је потребна електронска верзија може се копирати из конкурсне документације.

С поштовањем

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
НАЧЕЛНИК
Милан Урошевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
9/2017
Дана:
03.04.2017.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ: Да ли можете да доставите шеме столарије?

ОДГОВОР: шема у прилогу. OS BRACA NEDIC šeme stolarije

С поштовањем

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
НАЧЕЛНИК
Милан Урошевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
9/2017
Дана:
30.03.2017.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће:

 1. У тендерској документацији (додатни услови) везано за референтне листе тј. потврде наручиоца нисмо у могућности да обезбедимо потврду наручиоца од Дирекције за изградњу и развој Колубарског округа погођеног земљотресом Ваљево јер ова установа више не постоји.

ПИТАЊЕ: Да ли можемо уместо потврде да приложимо изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу уз копије уговора и окончаних ситуација?“

ОДГОВОР:   “Понуђач дужан да достави изјаву о томе да није у могућности да прибави потврду од одређеног наручиоца и да наведе разлоге објективне природе због којих није у могућности да прибави такву потврду ( нпр. наручилац је престао са радом-брисан је из одговарајућег регистра,па нема субјекта који би могао да изда такву потврду, наручилац не одговара на  захтев понуђача да изда потврду или одбија да изда потврду и поред тога што постоји доказ да је таква потврда тражена и сл.).

Ако су у питању објективни разлози и ако се на основу података из Референт листе и елемената из достављених уговора и окончаних ситуација може утврдити компетентност понуђача за извршење предмета јавне набавке и ако се  понуда понуђача на основу тих елемената може упоређивати са другим понудама,у смислу компетентности понуђача, онда недостављање потврде наручиоца из објективних разлога ( који не зависе од воље понуђача)не може бити разлог за одбијање понуде. Ово под условом да су уговори и окончане ситуације достављени и да имају све елементе из којих се може на несумњив начин утврдити тачност података наведених у Референт листи. Записник о примопредаји радова и потврда надзорног органа, могу бити додатни доказ у оваквим ситуацијама.

 1. У тендерској документацији (обавезни услови) везано за решење издато привредном друштву односно другом правном лицу којим се овлашћује за обављање послова извођења посебних система и мера заштите на раду.

ПИТАЊЕ: Да ли лице може бити ангажовано уговором о делу тј привредно друштво уговором о пословној сарадњи?

ОДГОВОР: Према Закону о јавним набавкама део послова који су предмет Јавне набавке може се поверити и другом привредном друштву уколико се поднесе понуда као заједничка понуда са закљученим Споразумом између групе понуђача који дефинише тачан опис послова сваког од учесника или евентуално ангажовање подизвођача у свему према условима конкурсне документације.

Уговор о пословно-техничкој сарадњи није прихватљив јер као такав не постоји у смислу Закона о јавним набавкама.

С поштовањем
ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
НАЧЕЛНИК
Милан Урошевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-
9/2017
Дана:
30.03.2017.
ОСЕЧИНА
ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са захтевом од 27.03.2017. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини  достављамо вам следеће:

 1. ПИТАЊЕ: “Као доказ за пословни капацитет се тражи потврда о изведеним

радовима, фотокопија уговора и окончане ситуације. Да ли је неопходно да се доставе фотокопије свих страна уговора и окончаних ситуација или је довољно доставити само прве и последње стране где се види врста радова, вредност изведених радова као и печати и потписи наручиоца и инвеститора ?“

ОДГОВОР: “ потребно је доставити све стране уговора са ситуацијама.“

 1. ПИТАЊЕ:“ Да ли уместо доказа за инжењера са лиценцом 830 можемо

доставити доказе за инжењера са лиценцом 430 као одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике?“

ОДГОВОР: наведено питање се понавља и одговор је већ објављен на сајту

 1. ПИТАЊЕ: “Као доказ о радном ангажовању за носиоца лиценци наведено је да

инжењери могу бити ангажовани уговором о делу, а као доказ доставити уговор о делу и одговарајући М образац. С обзиром да се МУН образац попуњава и оверава од стране ПИО фонда након извршене исплате по Уговору о делу којим је лице ангажовано, у моменту закључења уговора је још немогуће доставити. Обавеза плаћања по уговору о делу ће настати тек у тренутку када дело из Уговора о делу –извођење радова на предметном објекту- буде извршено, не током подношења. Да ли ће Наручилац као доказ прихватити да се достави само копија Уговора о делу с обзиром на горе поменуто?“

ОДГОВОР:“довољно је доставити само уговор о делу“

 

С поштовањем

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

НАЧЕЛНИК

Милан Урошевић

Измена конкурсне документације

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57., 60. и 131б. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) општина Осечина,www.osecina.com

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН 404-9/2017, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке je набавка извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне школе  “Браћа Недић“ у Осечини, радови, ознака из општег речника јавне набавке:  45262700 – адаптација зграда;

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и чл.76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова, и то:

 • да је регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар
 • да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
 • да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

као и додатних услова, предвиђених конкурсном документацијом, у погледу, финансијског, пословног, техничког и кадровског  капацитета .

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке као и интернет страници Општинске управе Осечина www.osecina.com.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78,  сваког радног дана од 8,00 часова до 15,00 часова.

Рок за подношење понуда је 18.04.2017.године до 12,00 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда односно 18.04.2017. године у 12,30 часова .

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Општина Осечина, Карађорђева 78.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 (десет) дана од дана од извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити Милан Урошевић, Општина Осечина, од 8,00 до 15,00 часова , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

Osečina KONKURSNA DOKUMENTACIJA OŠ BRAĆA NEDIĆ (doc)

Osečina KONKURSNA DOKUMENTACIJA OŠ BRAĆA NEDIĆ (pdf)

 

Scroll To Top