ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда информационог web portala за инвеститоре за потребе општине Осечина
Израда информационог web portala за инвеститоре за потребе општине Осечина

Израда информационог web portala за инвеститоре за потребе општине Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-19/2017
Број одлуке: 404-19/2017
Датум:16.05.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

 1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу M3 SMART CAPITAL д.о.о. Београд,

Македонска бр.21, матични број 21093670, ПИБ 108919160, у поступку јавне набавке израда информационог web portala за инвеститоре за потребе општине Осечина – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 08.05.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, израда информационог web portala за инвеститоре за потребе општине Осечина, бр. 404-19/2017,  а дана 08.05.2017. године доставио позив на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

Предмет јавне набавке је израда информационог web portala за инвеститоре за потребе општине Осечина.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 390.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3  понуђача:

 1. М3 SMART CAPITAL доо Београд – Стари град, ул Македонска 21, матични број 21093670, ПИБ 108919160
 2. Ondo SETI д.о.о. Београд-Савски венац, ул. Славка Ћурувије 19/3, матични број 21050199, ПИБ 108698839
 3. INNOVA_LINK Александар Арсић пр, Београд-Звездара, ул. Живка Давидовића 73, матични број 62862947, ПИБ 107608787

3. Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач М3 SMART CAPITAL доо Београд – Стари град, понудио је цену у износу од 390.000,00 дин. ;
 2. Понуђач INNOVA_LINK Александар Арсић пр, Београд-Звездара, понудио је цену у износу од 430.000,00 дин. ;
 3. Понуђач Ondo SETI д.о.о. Београд-Савски венац, понудио је цену у износу од 470.000,00 дин.;

 

 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда М3 SMART CAPITAL доо Београд – Стари град, понуда бр.70 од 09.05.2017. године и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,  Жељко Андрић члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу M3 SMART CAPITAL д.о.о. Београд, Македонска бр.21, матични број 21093670, ПИБ 108919160, понуда бр.70 од 09.05.2017. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Милан Урошевић

Scroll To Top