ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-11/2018
Број одлуке: 404-11/2018
Датум: 12.03.2018. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу STOP SPEED доо Уб, ул.Алексића Имање бр.7 , матични број 20514469, ПИБ 106022587, у поступку јавне набавке, услуге, услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 01.03.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја бр. 404-11/2018, а дана 01.03.2018. године доставио позив на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 250.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3 понуђача:

 1. STOP SPEED доо Уб, ул.Алексића Имање бр.7 , матични број 20514469 ПИБ 106022587
 2. Болид доо Лајковац, Војводе Мишића бр.2, матични број 07641036, ПИБ 101938788
 3. Ауто-Сигнал ортачко друштво Ваљево, ул.Владике Николаја 50, матични број 07635877, ПИБ 101901719

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач STOP SPEED доо Уб, понудио је цену у износу од 300.000,00 дин. без ПДВ-а
 2. Понуђач Ауто-Сигнал ортачко друштво Ваљево понудио је цену у износу од 345.000,00 дин. без ПДВ-а
 3. Понуђач Ауто-Сигнал ортачко друштво Ваљево понудио је цену у износу од 375.000,00 дин. без ПДВ-а
 4. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача STOP SPEED доо Уб и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије, Величко Марковић члан Комисије и Сузана Глигорић члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу STOP SPEED доо Уб, ул.Алексића Имање бр.7 , матични број 20514469 ПИБ 106022587, понуда бр.42 од 08.03.2018. године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Милан Урошевић

На основу члана 55. став 1. тачка 8., 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја, број ЈН 404-11/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-11/2018 са STOP SPEED д.о.о. Уб, ул Алексића Имање бр.7, матични број 20514468, ПИБ 106022587

Уговорена вредност јавне набавке износи 300.000,00 динара без ПДВ-а.

 Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 370.000,00 динара, а најнижа износи 300.000,00 динара,

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 12.03.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 22.03.2018. године.

Уговор је закључен до 31.12.2018.године.

 

Scroll To Top