ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ДОДЕЛА УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ ”Браћа Недић” у Осечини,
ДОДЕЛА УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ ”Браћа Недић” у Осечини,

ДОДЕЛА УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ ”Браћа Недић” у Осечини,

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-9/2017
Број одлуке: 404-9/2017
Датум: 01.08.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УГОВОР СЕ додељује ГПД Key д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја 29 б, матични број 07367236, ПИБ 100068813 и Техно Винча д.о.о. Београд, ул.Трговачка бр.88/8, матични број 17542702, ПИБ 1033164226, заједничка понуда бр.67 од 25.04.2017. године.

Ставља се ван снаге Одлука о додели уговора бр.404-9/2017 од 21.07.2017. године.

Образложење

Наручилац је дана 02.02.2017. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, бр. 404-9/2017, извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ ”Браћа Недић” у Осечини, радови , ознака из општег речника јавне набавке: 45262700- адаптација зграда, а дана 09.03.2017. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 6 (шест) понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка, отворени поступак, радови.

Предмет јавне набавке је извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ ”Браћа Недић” у Осечини.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 51.820.100,70 динара.

Одступања од плана набавке: Закључком Владе бр.351-9647/2016 од 11.10.2016. године усвојен је Извештај радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у сектору образовања, здравства и социјалне заштите, у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у сектору образовања, здравства и социјалне заштите (Закључак Владе бр.351-3817/2016)  којим је одобрен прелиминарни списак објеката јавне намене који ће финансирати Канцеларија за управљање јавним улагањима из средстава која ће бити обезбеђена из међународне развојне помоћи, финансијских и нефинансијских донација и кредита као и из буџета Републике Србије у складу са ликвидним могућностима буџета и буџета јединице локалне самоуправе.

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 6 (шест)  понуђача:

 1. Група понуђача : Samex Groupр д.о.о. Београд, ул.Александра Стамболијског бр.26, матични број 07483031, ПИБ 101184009, СЗР Samex gradnja Болеч, ул. 22. децембар бр.2 матични број 62157836, ПИБ 105586792 и TVI д.о.о. Београд ул.Стојана Матића бр.44/2, матични број 20663987, ПИБ 106707005
 2. Група понуђача: ГР Тетра Ваљево, ул. Војводе Мишића бр.66/15, матични број 55019703, ПИБ100078006, Термомонт д.о.о. Београд, Браће Недић бр.1, матични број 07729561, ПИБ 100290037 и Ватро-ас д.о.о. Ваљево, Попучке Ћатин пут бб, матични број 17618202, ПИБ 103642288
 3. Група понуђача: Модулор д.о.о. Београд, ул. Николаја Салтикова бр.61, матични број 06042902, ПИБ 100829676 и Тесла системи д.о.о. Београд, ул. Милентија Поповића бр.32а, амтични број 20194596, ПИБ 104593699
 4. Заједничка понуда: Гат д.о.о. Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр.30А, матични број 08311137, ПИБ 100447637 и Axis građevinski biro д.о.о. Нови Сад, ул. Шумадијска 21, матични број 20554835, ПИБ 106206387
 5. Заједничка понуда: ГПД Key д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја 29 б, матични број 07367236, ПИБ 100068813 и Техно Винча д.о.о. Београд, ул.Трговачка бр.88/8, матични број 17542702, ПИБ 1033164226
 6. Заједничка понуда: ГП Компресор инг д.о.о. Ваљево, Милована Глишића бр.56, матични број 20417099, ПИБ 105592947. СЗР Линија, Ваљево, ул. Обилазни пут бб, матични број 55569649, ПИБ 101900009 , Електроволт д.о.о. Ваљево, Кнез Михаилова бр.77, матични број 17019490, ПИБ 100068602, СЗР-СТР Симон Ваљево, Сењак бр.23, матични број 54720084, ПИБ100074631 и Френки аларм д.о.о. Ваљево, Насеље Ослободиоци Ваљева бр.73/6, матични број 07626304, ПИБ 100070559

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 6.

 1. У понуди понуђача ГР Тетра Ваљево, Термомонт д.о.о. Београд и Ватро-ас д.о.о. Ваљево, уочена је рачунска грешка те је  у складу са чланом 93. став 4. тражена сагласност за исправку исте. Сагласност је достављена у складу са наведеним чланом.
 2. У понуди понуђача Samex Groupр д.о.о. Београд, СЗР Samex gradnja Болеч и TVI д.о.о. Београд уочена је рачунска грешка те је  у складу са чланом 93. став 4. тражена сагласност за исправку исте. Сагласност је достављена у складу са наведеним чланом.
 3. У понуди понуђача Модулор д.о.о. Београд и Тесла системи д.о.о. Београд, уочена је рачунска грешка те је у складу са чланом 93. став 4. тражена сагласност за исправку исте. Сагласност је достављена у складу са наведеним чланом.
 4. У понуди понуђача ГПД Key д.о.о. Ваљево и Техно Винча д.о.о. Београд уочена је рачунска грешка те је у складу са чланом 93. став 4. тражена сагласност за исправку исте. Сагласност је достављена у складу са наведеним чланом.
 5. У понуди понуђача Гат д.о.о. Нови Сад и Axis građevinski biro д.о.о. Нови Сад уочена је рачунска грешка те је у складу са чланом 93. став 4. тражена сагласност за исправку исте. Сагласност је достављена у складу са наведеним чланом.

Комисија за јавну набавку је, у складу са Решењем Републичке комисије за заштиту

права у поступцима јавних набавки бр.4-00-734/2017 од 16.06.2017. године, својим захтевом за додатно објашњење тражила додатна објашњења као и банкарске гаранције за озбиљност понуде у складу са конкурсном документацијом, обзиром да је истим, због покренутог захтева за заштиту права, истекао рок важности.

По захтеву за додатно објашњење бр.404-9/2017 од 13.07.2017. године додатна објашњења доставили су следећи понуђачи:

 1. ГПД Key д.о.о. Ваљево и Техно Винча д.о.о. Београд,
 2. ГП Компресор инг д.о.о. Ваљево, СЗР Линија Ваљево,  Електроволт д.о.о. Ваљево, СЗР-СТР Симон Ваљев и Френки аларм д.о.о. Ваљево
 3. Гат д.о.о. Нови Сад и Axis građevinski biro д.о.о. Нови Сад

Одлука о додели уговора, бр.404-9/2017, понуђачу – заједничка понуда: ГП Компресор инг д.о.о. Ваљево,  СЗР Линија Ваљево,  Електроволт д.о.о. Ваљево, СЗР-СТР Симон Ваљев и Френки аларм д.о.о. Ваљево, донета је 21.07.2017. године а објављена на порталу јавних набавки дана 24.07.2017. године.

Дана 31.07.2017. године понуђач ”Кеy” Ваљево доставио је мејлом, а 01.08.2017.године и поштом, захтев за измену Одлуке о избору најповољнијег понуђача бр.404-9/2017 од 21.07.2017. године.

Дана 27.07.2017. године представник наведеног понуђача извршио је увид у конкурсне

документације понуђача који су учествовали у поступку предметне јавне набавке и том приликом уочио недостатке које наводи у захтеву за измену Одлуке и то:

 • увидом у главни пројекат инвестиционог одржавања објекта ОШ ”Браћа Недић” у Осечини, који је урадило предузеће ”Ваљево план” д.о.о. Ваљево, пројекат Заштите од пожара урадила је и оверила својим печатом и потписом Љубинка Узуновић, лиценца бр.350 Е 001 06, која је у сталном радном односу у предузећу ”Френки Аларм” д.о.о. Ваљево, која је као члан групе изабраног понуђача и предметном послу ће изводити послове противпожарне заштите. Изабрани понуђач, кога чине чланови конзорцијума ГП Компресор инг д.о.о. Ваљево,као овлашћени члан и  СЗР Линија Ваљево,  Електроволт д.о.о. Ваљево, СЗР-СТР Симон Ваљев и Френки аларм д.о.о. Ваљево, као чланови групе  поднели су понуду у супротности са чл.23. Закона о јавним набавкама (заштита интегритета поступка) којим је прописано да лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације или појединих њихових делова и са њим повезано лице не може наступати као понуђач или као подизвођач понуђача, нити може сарађивати са понуђачима или подизвођачима приликом пприпремања понуде. У том случају Наручилац је дужан да одбије понуду и да без одлагања обавести надлежне органе.
 • Увидом у конкурсну документацију предузећа ”Гат” д.о.о. Нови Сад као овлашћеног члана и ” Axis građevinski biro” д.о.о. Нови Сад као члана групе достављен је Уговор о делу у супротности са Законом о раду по коме правно лице може да закључи уговор о делу само са лицем које се бави пословима који нису из делатности предузећа, а пошто је  ”Гат” д.о.о. Нови Сад навео у Уговору о заједничком наступу да ће изводити машинске инсталације, које су као такве једна од њихових регистрованих делатности, било је дужно да са лицем са лиценцом 430, достави Уговор о раду.

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

– понуда понуђача Модулор д.о.о. Београд и Тесла системи д.о.о. Београд, лиценца бр.430 на име Петар И. Вујић је у реду али није достављена потврда инжењерске коморе и обзиром да је непотпуна није узета у разматрање.

– понуда понуђача ГР Тетра Ваљево, Термомонт д.о.о. Београд и Ватро-ас д.о.о. Ваљево јер је као један од доказа за доказивање  услова  кадровског капацитета доставио  уговор о делу закључен између ГР ”Тетра” Ракић Андрија предузетник и Ристивојевић Владана дипл.инжењера електротехнике, као одговорног извођача радова за електроинсталационе радове а исти по Решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр.4-00-734/2017 од 16.06.2017. године није у складу са чл.199. Закона о раду и обзиром да је непотпуна није узета у разматрање.

– понуда понуђача Samex Groupр д.о.о. Београд,  СЗР Samex gradnja Болеч и TVI д.о.о. Београд јер по захтеву за додатно објашњење бр.404-9/2011 од 13.07.2017. године није  у одређеном року  достављена тражена документација и  као таква није узета у разматрање .

– понуду понуђача ГП Компресор инг д.о.о. Ваљево,  СЗР Линија Ваљево,  Електроволт д.о.о. Ваљево, СЗР-СТР Симон Ваљев и Френки аларм д.о.о. Ваљево, обзиром да су поднели понуду у супротности са чл.23. Закона о јавним набавкама

– понуду понуђача Гат д.о.о. Нови Сад,  и Axis građevinski biro д.о.о. Нови Сад, обзиром да је достављен је Уговор о делу у супротности са Законом  о раду по коме правно лице може да закључи уговор о делу само са лицем које се бави пословима који нису из делатности предузећа, а пошто је  ”Гат” д.о.о. Нови Сад навео у Уговору о заједничком наступу да ће изводити машинске инсталације, које су као такве једна од њихових регистрованих делатности, било је дужно да са лицем са лиценцом 430, достави Уговор о раду. (Сходно примена Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр.4-00-734/2017 од 16.06.2017. године )

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1.Понуђачи – заједничка понуда :  ГПД Key д.о.о. Ваљево и Техно Винча д.о.о. Београд понудили су 42.235.580,95 динара без ПДВ-а

 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача ГПД Key д.о.о. Ваљево и Техно Винча д.о.о. Београд,

заведена под бројем 67 и предложио наручиоцу његов избор.

 1. Подизвођач

Понуђачи ће радове  извршити  у складу са Уговором о конзорцијуму – споразуму групе понуђача о формирању заједничке понуде са овлашћењем бр.350/17 од 21.03.2017. године.

 1. Лице које спроводи поступак

Комисија за јавне набавке у саставу:Милан Урошевић заменик председника, Вук Станковић члан Комисије и Величко Марковић члан Комисије.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку  и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу

ГПД Key д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја 29 б, матични број 07367236, ПИБ 100068813 и Техно Винча д.о.о. Београд, ул.Трговачка бр.88/8, матични број 17542702, ПИБ 1033164226, заједничка понуда бр.67 од 25.04.2017. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  десет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top