ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева
Хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

Хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

На основу члана 55. став 1. тачка 8., 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

 

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешеве, ознака из општег речника јавне набавке: 65000000, број ЈН 404-5/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-5/2018 са СЗР “Хигијена Томић“ Рубрибреза, Николе Пашића бр.2, матични број 55483205 ПИБ 101957255.

Процењена вредност јавне набавке износи 3.461.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност јавне набавке износи 3.461.000,00 динара без ПДВ-а.

 Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена у износи 14.511,00 динара – јединична цена , а најнижа износи 14.511,00 динара јединична цена, до утрошка средстава планираних буџетом општине Осечина за 2018. годину

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 06.02.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 13.02.2018. године.

Уговор је закључен до 31.12.2018.године.

На основу члана 55. став 1. тачка 2., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН404-5/2018, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева, ознака из општег речника јавне набавке: 65000000. 

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и 76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова, и то:

  • да је регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар
  • да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
  • да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

као и додатних услова, предвиђених конкурсном документацијом, у погледу , пословног и финансијског  капацитета .

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на  интернет страници Општинске управе Осечина www.osecina.com, као и на Порталу јавних набавки.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина,Карађорђева 78, сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.

Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позив за подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Општинске управе Осечина, односно 05.02.2018.године до 12,30 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда односно 05.02.2018. године у 13,00 часова .

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 2(два) дана од дана од извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити Милан Урошевић, Општинска управа Осечина, од 7,30 до 15,30 часова , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

konkursna-dokumentacija-psi

Scroll To Top