ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ЈАВНИ КОНКУРС: ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

ЈАВНИ КОНКУРС: ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон и 114/2021), члана 7.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016 и 12/2022), чл.27к Закона о буџетском систему (Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 13/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) Општинска управа Осечина оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

  1. Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа Осечина, Карађорђева 78.

  1. Радно место које се попуњава:
  2. Радно место послови утврђивања локалних јавних прихода – млађи саветник  – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из области економских  наука  – дипломирани економиста  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним  студијама у трајању од четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. став 1. и 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,  као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: конкурсна комисија вршиће проверу и оцењивање стручне оспособљености усменим разговором са учесницима огласа, провером знања из Закона о општем управном поступку,Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о порезу на имовину, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о накнади за коришћење јавних добара.

2.радно место главни контиста главне књиге трезора – саветник  – 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из области економских  наука  – дипломирани економиста  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним  студијама у трајању од четири године или специјалистичким студијама на факултету,  најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: конкурсна комисија вршиће проверу и оцењивање стручне оспособљености усменим разговором са учесницима огласа, провером знања из Закона о буџетском систему, Закона о буџету Републике Србије, Закона о финансирању локалне самоуправе, Закон о рачуноводству и ревизији

  1. радно место возач моторног возила – намештеник четврта врста радних места – 1 извршилац

Услови за рад на радном месту:стечено средње образовање друштвеног, економског или техничког смера у трогодишњем трајању, најмање једна година радног искуства у струци, возачка дозвола “Б“ категорије

III Место рада: Осечина

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, 14253 Осечина

V Лица задужена за давање обавештења: Конкурсна комисија, тел.014/451-158

VI Услови за рад на радном месту: да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове одређене законом, другим прописима и актом о систематизацији радних места

VII Рок за подношење пријава: 15 дана од дана оглашавања на интернет страници Општинске управе Осечина

 VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима ( за радна места за која је то услов) ; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство),уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци ( извод из казнене евиденције издат након објављивања овог конкурса).

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Одредбом чл. 9. и чл.103.Закона о општем управном поступку прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибаља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су:

  • Уверење о држављанству
  • Извод из матичне књиге рођених

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведен доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности:

  • да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или
  • да кандидат прибави сам

Образац изјаве доступан је на интернет страници Општинске управе Осечина

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку обавиће се у року од 7 дана од дана закључења конкурса, на адреси Општинска управа Осечина Карађорђева 78,  о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет страници  Општинске управе Осечина, а у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет странице на којој је објављен оглас.

Scroll To Top