ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016), Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-8068/2018 од 28.08.2018.године Општинска управа Осечина оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

  1. Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа Осечина, Карађорђева 78.

  1. Радна места која се попуњавају:
  2. Радно место: послови утврђивања локалних јавних прихода, у звању млађи саветник – приправник – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из области економских наука-дипломирани економиста   на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;   знање рада на рачунару (MS Office пакет, интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области  којима се уређује положај јединице локалне самоуправе, као и општих прописа о раду, прописа о канцеларијском пословању, познавање прописа који регулишу локалне јавне приходе, економију и рачуноводство, познавање прописа који регулишу управни поступак (Закон о општем управном поступку)-усмено;  знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештине комуникације – усмено.

III Место рада: Осечина

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, 14253 Осечина

V Лица задужена за давање обавештења: Конкурсна комисија, тел.014/451-158

VI Услови за рад на радном месту: да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама.

 VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом ; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

Уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

IX Трајање радног односа:  радни однос се заснива на одређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку обавиће се у року од 7 дана од дана закључења конкурса, на адреси Општинска управа Осечина Карађорђева 78,  о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет страници општине Осечина: www.osecina.com и једним дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије. 

Scroll To Top