ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ: Продаја непокошене биљне масе на КП. БР. 3530/9

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ: Продаја непокошене биљне масе на КП. БР. 3530/9

На основу члана 15. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ број 4/2019), општина Осечина, Комисија за спровођење поступка јавног надметања

 ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

 Које ће се одржати дана 07.06.2022. године (уторак) са почетком у 11 сати, у сали Скупштине општине, ул. Карађорђева бр. 114 у Осечини.

Предмет јавног надметања је продаја непокошене биљне масе на КП. БР. 3530/9, остало грађевинско земљиште у својини, по култури њива 3. класе у површини од 18042м2, уписана у ЛН број 2635 К.О. Осечина.

Почетна вредност предмета надметања је 30.000,00 динара.

Почетак радова је у року од 3 дана од дана закључења уговора са најповољнијим понуђачем. Рок за завршетак радова је 01.07.2022. године.

Укупна процењена количина биљне масе је 500 бала сена, вредности 75.000,00 динара.

Критеријум за избор  најповољније понуде је највиша понуђена укупна цена.

Начин плаћања: Након обостраног потписивања уговора, у року од 7 дана, купац ће извршити авансну уплату понуђене цене у износу од 80% понуђене цене, а након обављене кошења извршиће уплату преосталог износа најкасније до 01.07.2022. године.

Висина депозита је 10% од почетне цене, и износи 3.000,00 динара.

Депозит који је уплаћен на име учешћа на јавном надметању служиће као средство за обезбеђење благовременог извршења радова од стране најповољнијег понуђача (купца).

Након извршења радова, купцу ће се депозит урачунати у укупну цену коју је обавезан да плати. У случају да не дође до реализације уговора, услед одустанка понуђача, депозит ће се задржати на име надокнаде штете, док ће износ уплаћеног аванса од 80% продавац вратити купцу и то без камате.

Са понуђачем чија понуда буде најбоља, односно који је дао највећу цену закључиће се Уговор, а уплаћена средства на име депозита осталим понуђачима се враћају.

Уговор са купцем који је дао најбољу понуду за укупну цену закључиће се по предлогу Комисије која је спровела предметно јавно надметање, а на основу Записника са спроведеног надметања и то у року од три дана од дана достављања уговора на потпис понуђачу – Купцу и уколико исти одустане од потписивања уговора губи право на повраћај уплаћеног депозита и уговор ће се закључити са купцем који је дао следећу најбољу понуду.

Депозит као услов за учешће на надметању у висини од 10% од почетне вредности, служиће као средство за добро извршење посла са купцем који је дао најбољу понуду.

Право  учешћа  на јавном надметању имају физичка и правна лица која до 06.06.2022. године до 9,00 часова  изврше уплату депозита који ће служити као средство за добро извршење посла, на текући рачун општине Осечина, који се води код Управе за трезор: 840-745151843-03, остали приходи у корист нивоа Општине, позив на број 64-076, по моделу 97 уз напомену: уплата депозита за надметање.

Биљна маса која је предмет продаје на наведеној локацији може се разгледати на терену у периоду од 31.05. до 06.06.2022. године до од 9-14 часова (осим викендом и празником) уз ОБАВЕЗНУ претходну најаву, Душану Вучићевићу, у Општинској управи Осечина, контакт  телефон 064/81-36-915.

Учесници на лицитацији дужни су да на лицитацији приложе доказ о уплати депозита.

Комисија за спровођење поступка јавног надметања

Председник Комисије

Душан Вучићевић, с.р.

Scroll To Top