ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2021. ГОДИНИ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2021. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2021. ГОДИНИ

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 103/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Осечина за 2021. годину (“Општински службени гласник“, број 12/2020) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Осечина за 2021. годину, Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 23.06.2021. године доноси:

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2021. ГОДИНИ

01. Предмет:

– избор корисника средстава на основу Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје за развој пчеларства на територији општине Осечина у 2021. години, у оквиру реализације Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Осечина за 2021. годину, а у циљу стварања услова за очување, подстицање, унапређење и развој пчеларске производње на подручју општине Осечина.

02. Програм мера:

– Унапређење и развој пчеларства путем доделе бесповратних средстава при куповини нових кошница, ројева и пчеларске опреме у износу до 50 % од вредности купљене опреме, не рачунајући износ ПДВ-а. Укупна вредност инвестиције за кошнице, ројеве и пчеларске опрему не може бити већа од 60.000,00 динара без ПДВ-а.

03. Услови

Право коришћења средстава по овом Програму имају физичка лица са подручја општине Осечина која се баве пчеларском производњом и испуњавају следеће услове:

• да је подносилац захтева уписан као носилац или члан регистрованог пољопривредног газдинства које се налази у активном статусу у 2021. години;
• да подносилац захтева има пребивалиште на територији општине Осечина;
• да је подносилац захтева измирио сва потраживања по основу пореских обавеза према општинској управи Осечина;
• да није користио средства Републике Србије по истом основу у 2021. години;
• да је члан пчеларског удружења са седиштем на територији општине Осечина;
• да има најмање 10 кошница уписаних у регистар сточног фонда код надлежне ветеринарске станице, а за пољопривреднике почетнике потврда пчеларског друштва да је у 2021. години први пут уписан у евиденцију;
• Да је измирио све уговорне обавезе по било ком конкурсу општине Осечина за развој пољопривреде и руралног развоја у протекле 3 године.

04. Потребна документација:

– фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинстава у 2021. години;
– потврда Општинске управе Осечина о измиреним пореским обавезама;
– фотокопија картице наменског рачуна пословне банке;
– фотокопија личне карте.
– изјаву носиоца/члана пољопривредног газдинства да није користио средства Републике Србије за исту намену;
– фотокопија чланске карте или потврда о чланству у неком од пчеларских удружења са територије општине Осечина са датумом од када је члан пчеларског удружења;
– извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о пријављеном сточном фонду или потврда надлежне ветеринарске станице о броју пчелињих друштава;
– готовински рачун на име купљених кошница и/или пчеларске опреме који гласи на носиоца/члана пољопривредног газдинства;
– отпремница на име купљених кошница и/или пчеларске опреме која гласи на носиоца/члана пољопривредног газдинства;
– доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају када је извршено готовинско плаћање или плаћање картицом доставља се фискални исечак;
– гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне опреме за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа.

05. Начин доделе субвенција:
Субвенција за куповину нових кошница, ројева и/или пчеларске опреме, одобрава се сваком пољопривредном газдинству које уредно поднесе пријаву на конкурс и испуни све услове предвиђене истим. Износ субвенице по једном пољопривредном газдинству биће познат након завршетка конкурса и обраде свих пристиглих пријава тј. након утврђивања укупног броја исправних пријава и сразмерно подељен свим подносиоцима пријаве који испуњавају услове предвиђене конкурсом.

Сви потребни обрасци могу се преузети у Општинској управи Осечина- Пољопривредној служби, II спрат, соба број 20, улица Карађорђева број 114.

Конкурс ће бити отворен до 09.07.2021. године.

Рок за подношење приговора је 7 (седам) дана од дана објављивања резултата конкурса на огласној табли.

Текст Јавног конкурса биће објављен на огласној табли Општинске управе Осечина, недељном листу “Напред“ и на web страни општине Осечина www.osecina.com.

НАПОМЕНА:
Ексери, жица, погаче и шећер не подлежу под категоријом опреме за пчеларство која се субвенционише овим Конкурсом, те се на претходно поменуте ставке не признаје право на субвенцију.

Општинско Веће општине Осечина,
Број: 060-25/2021, дана 23.06.2021. године

Општинско веће
Председник
Никола Томић

Scroll To Top