ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисањау 2016.години
КОНКУРС  за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисањау 2016.години

КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисањау 2016.години

На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 83/14) Oпштинскa управa општине Осечина расписује:

К О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисањау 2016.години

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Одлуком о буџету општине Осечина (“ Општински службени гласник 11/2015 “), средства у износу од 500.000,00 динара, намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања.

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Осечина; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу може учествовати:

– издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;

– правно лице,односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од општине намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу са поједним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу донајвише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат од Министраства, може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

1.1. у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

1.2. у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);

1.3. у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда.

2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити

IV РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 22 дана од дана обjављивања у дневном листу „Напред“: од 03.03.2016. године до 25.03.2016. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 30 дана од дана закључења конкурса.

Корисник средстава је дужан да наративни и финансијски извештај о реализацији утрошених средстава достави до 15.01.2017. године.

Наративни и финансијски извештај подноси се на Обрасцу 2.који се преузима са сајта општине (www.osecina.com ).

V ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесник конкурса је обавезан да достави попуњен Образац1. (пријава и табела) за учешће на Конкурсу .

Образац1. (пријава и табела) се преузима са сајта општине (www.osecina.com ).

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

  1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
  2. оверена изjава/сагласност медија(или више њих)да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
  3. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
  4. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

 

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Одељењу за општу управу и послове органа општине Oсечина. Уз предлог за чланове комисије доставитии кратке биографије. Предлоге слати до закључења Конкурса.

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се и на сајту општине (www.osecina.com ), где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу,биће обjављено на сајту општине (www.osecina.com ) и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78,14253 Осечина, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања.

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 08 до 15 часова на телефоне:

014/451 130

Документација:

Obrazac 1 budzet projekta

Obrazac 1 prijava za projektno sufinansiranje

2_Prijava_za_projektno_sufinansiranje_iz_oblasti_javnog_informisanja

 

Scroll To Top