ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / НАБАВКА БРЗИНСКОГ ДИСПЛЕЈА
НАБАВКА БРЗИНСКОГ ДИСПЛЕЈА

НАБАВКА БРЗИНСКОГ ДИСПЛЕЈА

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина

Број ЈН: 404-21/2017

Број одлуке: 404-21/2017

Датум: 21.06.2017. године

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Сопот, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154,  у поступку јавне набавке мале вредности, бр.404-21/2017, набавка брзинског дисплеја, понуда бр. 74 од 14.06.2017. године.

 

Образложење

Наручилац је дана 09.06.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, добра, набавка брзинског дисплеја, бр. 404-21/2017, ознака из општег речника јавне набавке: 34923000-опрема за контролу друмског саобраћаја, а дана 09.06.2017. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је две понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности, добра.

Предмет јавне набавке је набавка брзинског дисплеја

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 400.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало два понуђача:

  1. СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Сопот, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154
  2. SMART TRAFFIC d.o.o. Сремска Митровица, Јалијска бр.25, мат.бр.

20655968,  ПИБ 106668546

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Сопот, понудио је цену у износу од 199.000,00 дин. без ПДВ-а
  2. Понуђач SMART TRAFFIC d.o.o. Сремска Митровица понудио је цену у износу од 245.000,00 дин. без ПДВ-а
  3. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Сопот, понуда бр.74 од 14.06.2017. године и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Величко Марковић  члан и Сузана Глигорић члан .

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Сопот, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154, понуда бр.74 од 14.06.2017. године.

 

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

 

nabavka-brzinskog-displeja

poziv

Scroll To Top