ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка рачунара и рачунарске опреме

Набавка рачунара и рачунарске опреме

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-18/2021
Број одлуке: 404-18/2021
Датум: 29.04.2021. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу RECIT д.о.о. Нови Београд, Шпанских бораца 24 б ВП5, матични број 20703539, ПИБ 106905625, у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-18/2021, набавка рачунара и рачунарске опреме, добра, понуда бр. 68 од 19.04.2021. године.

Образложење
Наручилац је дана 19.04.2021. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује набавка рачунара и рачунарске опреме бр. 404-18/2021, доставио на три адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, добра.
Предмет јавне набавке је набавка рачунара и рачунарске опреме.
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 250.000,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало три понуђача:
1. ONLINE IT д.о.о. Београд- Земун , Драге Михајловића 42 , матични број 20986042, ПИБ 108372335
2. COMTECH д.о.о. Београд – Вождовац, Струмичка 96/18, матични број 06680941ПИБ 101736608
3. RECIT д.о.о. Нови Београд, Шпанских бораца 24 б ВП5, матични број 20703539, ПИБ 106905625
3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 3 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда
4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач, RECIT д.о.о. Нови Београд понудио је цену у износу 249.950,00 дин. без ПДВ-а
2. Понуђач COMTECH д.о.о. Београд – Вождовац, понудио је цену у износу 253.260,00 дин. без ПДВ-а
3. Понуђач ONLINE IT д.о.о. Београд- Земун, понудио је цену у износу 253.500,00 дин. без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача RECIT д.о.о. Нови Београд, заведена под бројем 68 и предложила наручиоцу њихов избор.

6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник, Милан Петровић члан и Снежана Милошевић члан .
Контакт: тел./факс 014/451-158.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу RECIT д.о.о. Нови Београд, Шпанских бораца 24 б ВП5, матични број 20703539, ПИБ 106905625, понуда бр.68 од 19.04.2021. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 217. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top