ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка саветодавних услуга за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Осечина
Набавка саветодавних услуга за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Осечина

Набавка саветодавних услуга за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Осечина

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-41/2021
Дана:05.11.2021.год.
ОСЕЧИНА

_______________________________

_________________

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде

Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за набавку: Набавка саветодавних услуга за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Осечина, услуге.
Понуде доставити до 15.11.2021. године до 12,00 часова.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Разматрање понуда је дана 15.11.2021.године у 12,15 часова, а избор најповољније понуде извршиће се у року од 2 дана од дана разматрања понуда .

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
начелник
Младенка Ненадовић
ОПИС УСЛУГЕ
„Понуда за набавку услуге – Набавка саветодавних услуга за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Осечина, израду конкурсне документације и учешће у стручном тиму, у току трајања поступка избора приватног партнера, набавка бр. 404-41/2021 – НЕ ОТВАРАТИ“

Обавезе Извршиоца услуге су следеће:
– да изради Предлог пројекта у року не дужем од 90 (деведесет) календарских
дана од дана достављања свих потребних података за израду предлога пројеката, припреми тендерску документацију у року не дужем од 90 (деведесет) календарских дана од дана достављања свих потребних података и усвајања предлога пројекта од стране Скупштине општине и учествује у стручном тиму и комисији за избор приватног партнера до потписивања уговора или обустављања поступка од стране Наручиоца;
– да изради предлог Пројекта јавно-приватног партнерства без елемената
концесије за реализацију пројекта „Пројекат јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Осечина“, утврђивање минималних техничких, финансијских и искуствених квалификација учесника у поступку избора приватног партнера и достављање истог на сагласност Комисији за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије;
– рад са Комисијом за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије који ће се извршити у циљу прибављања позитивног мишљења на Пројекат, односно мишљења да се предметни пројекат може реализовати у форми јавно-приватног партнерства без елемената концесије;
– израда Јавног позива, конкурсне документације, израда нацрта јавног уговора и других аката на основу Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама и Закона о јавним набавкама;
– припремање одговора, додатних појашњења, евентуалних измена конкурсне документације;
– обављање свих других послова који су законима прописани као обавезни за спровођење и окончање поступка доделе јавног уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије.
Обавеза Наручиоца: Обавеза Наручиоца је да Извршиоцу достави све неопходне податке за израду Предлога пројекта и конкурсне документације, а који се односи на тренутно стање система јавног осветљења према захтеву извршиоца; утрошку средстава за одржавање јавног осветљења, трошкове електричне енергије за јавно осветљење, структуру светиљки, категоризацију путева и друге податке који су релевантни за израду Предлога пројекта пружање услуге и спровођење јавне набавке за избор приватног партнера.
Рок за израду предлога пројекта и остали услови Наручиоца: Извршење предметне услуге почиње одмах након закључења уговора. Уговорна обавеза важи до завршетка израде пројекта и спровођења поступка јавне набавке избора приватног партнера и потписивања уговора са приватним партнером или након обустављања поступка од стране Наручиоца или на други начин. Рок за израду Предлога пројекта не може бити дужи од 90 (деведесет) календарских дана од дана достављања свих потребних података за израду предлога пројеката након закључења уговора, а рок за израду конкурсне документације и расписивање јавне набавке за избор приватног партнера је до 90 (деведесет) дана од дана добијања позитивног мишљења од стране Комисије за ЈПП РС.
Понуде се могу достављати мeјлом.
Плаћање 60% након добијања позитивног мишљења Комисије за јпп, 40% након објављивања јавног позива. Обавеза извршиоца је до потписивања уговора или обуставе поступка.

СТРУКТУРА ЦЕНА

Набавка саветодавних услуга за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Осечина, израду конкурсне документације и учешће у стручном тиму, у току трајања поступка избора приватног партнера

Цена____________________без ПДВ-а

Цена ____________________са ПДВ-ом

Понуђач
___________________

Scroll To Top