ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина на територији општине Осечина
Набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина на територији општине Осечина

Набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина на територији општине Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, за јавну набавку набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина на територији општине Осечина

ЈН 404-22/2016, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 24453000-хербициди, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-22/2016,  са “Пољосеме“ д.о.о. Осечина, Карађорђева 136,

матични број 17619659, ПИБ 103641814

Уговорена вредност јавне набавке износи  140.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена у износи 148.000,00 динара, а најнижа износи 140.000,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 20.06.2016. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 27.06.2016. године.

Уговор је закључен до 04.07.2016.године.

Scroll To Top