ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка горива коришћењем дебитне картице

О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка горива коришћењем дебитне картице

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-4/2018
Број одлуке: 404-4/2018
Датум: 05.02.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015  и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу НИС а.д. Nови Сад ,Народног фронта 12, матични број 20084693, ПИБ 104052135; понуда број 25 од 02.02.2018. године.

Образложење

Наручилац је дана 23.01.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-4/2018, за јавну набавку набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе коришћења службених возила Општинске управе Осечина, добра,  а дана 23.01.2018. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1(једна) понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности – добра.

Предмет јавне набавке је набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе коришћења службених возила Општинске управе Осечина, добра.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 1.000.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: /

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 1(један) понуђач:

1.НИС а.д. Nови Сад ,Народног фронта 12, матични број 20084693, ПИБ 104052135;

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1 (један).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: /

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда и то:

Цена 70
Број бензинских станица на територији Републике Србије  30
                                                                                     УКУПНО 100

 

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

Ред.бр. понуђач Цена-

пондера

Бр.бенз.станица на терит.РС -пондера Укупно

пондера

1. НИС а.д. Nови Сад 70 30 100
  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача  НИС а.д. Nови Сад , Народног фронта 12 , заведена под бројем 25,  и предложила наручиоцу његов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић председник Комисије, Величко Марковић члан Комисије и Сузана Глигорић члан Комисије

Контакт: тел./факс 014/451-158.

  1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу НИС а.д. Nови Сад ,Народног фронта 12, матични број 20084693, ПИБ 104052135; понуда број 25 од 02.02.2018. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

 

 

Scroll To Top