ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ за јавну набавку обезбеђење зграде Општинске управе Осечина
ОБАВЕШТЕЊЕ за јавну набавку обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

ОБАВЕШТЕЊЕ за јавну набавку обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку обезбеђење зграде Општинске управе Осечина, услуге, ознака из општег речника јавне набавке:79710000, број ЈН 404-2/2016, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-2/2016 са G4S Secure Solutions d.o.o, Београд, Кумодрашка 240, матични број 06043429, ПИБ 100372941.

Уговорена вредност јавне набавке износи 730.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде, од којих 1 понудa не садрже сва документа дефинисана конкурсном документацијом и чл.77.Закона о јавним набавкама , а у складу са чл.75. и 76.предметног Закона и као таквa ниje узетa у разматрање.

Највиша понуђена цена у износи 300,00 динара по радном часу, а најнижа износи 273,00 динара по радном часу, до износа предвиђеног буџетом за предметну јавну набавку

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 18.02.2016. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 04.03.2016. године.

Уговор је закључен до 31.12.2016.године.

Scroll To Top