ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБУСТАВA ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Mерење квалитета ваздуха
ОБУСТАВA ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Mерење квалитета ваздуха

ОБУСТАВA ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Mерење квалитета ваздуха

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-29/2018
Број одлуке: 404-29/2018
Датум: 01.10.2018. године

 На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе општине Осечина доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мерење квалитета ваздуха, набавка на коју се закон не примењује , због неиспуњености услова за закључење уговора.

Образложење

Наручилац је дана 30.08.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 404-29/2018, за јавну набавку мерење квалитета ваздуха у Осечини, услуге, а дана 30.08.2018. године објавио је позив за подношење понуда на интернет страници Општинске управе Осечина и послао поштом потенцијалним понуђачима на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца није достављена ниједна понуда.

Комисија за јавне набавке је саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

 Предмет јавне набавке је мерење квалитета ваздуха у Осечини, услуге, ознака из општег речника јавних набавки: 90731100 – управљање квалитетом ваздуха

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 166.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: /

 2. Подаци о понуђачима

У поступку није учествовао ниједан понуђач.

 3.Подаци о одбијеним понудама

Није било одбијених понуда обзиром да није примљена ниједна понуда

 4. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија предлаже Наручиоцу, обзиром да у року за подношење понуда није примљена ниједна понуда, да обустави поступак јавне набавке и да по коначности ове одлуке покрене нови поступак јавне набавке.

 5. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић, председник, Жељко Андрић члан и Величко Марковић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

обустави предметног поступка јавне набавке на коју се закон не примењује.

 Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top