VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Merenje kvaliteta vazduha
OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Merenje kvaliteta vazduha

OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Merenje kvaliteta vazduha

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-29/2018
Broj odluke: 404-29/2018
Datum: 01.10.2018. godine

 Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave opštine Osečina donosi

ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE NA KOJU SE ZAKON NE PRIMENJUJE

OBUSTAVLJA SE postupak javne nabavke merenje kvaliteta vazduha, nabavka na koju se zakon ne primenjuje , zbog neispunjenosti uslova za zaključenje ugovora.

Obrazloženje

Naručilac je dana 30.08.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, br. 404-29/2018, za javnu nabavku merenje kvaliteta vazduha u Osečini, usluge, a dana 30.08.2018. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na internet stranici Opštinske uprave Osečina i poslao poštom potencijalnim ponuđačima na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca nije dostavljena nijedna ponuda.

Komisija za javne nabavke je sastavila izveštaj o istom.

1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

 Predmet javne nabavke je merenje kvaliteta vazduha u Osečini, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: 90731100 – upravljanje kvalitetom vazduha

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 166.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: /

 2. Podaci o ponuđačima

U postupku nije učestvovao nijedan ponuđač.

 3.Podaci o odbijenim ponudama

Nije bilo odbijenih ponuda obzirom da nije primljena nijedna ponuda

 4. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija predlaže Naručiocu, obzirom da u roku za podnošenje ponuda nije primljena nijedna ponuda, da obustavi postupak javne nabavke i da po konačnosti ove odluke pokrene novi postupak javne nabavke.

 5. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović, predsednik, Željko Andrić član i Veličko Marković član

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

obustavi predmetnog postupka javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje.

 Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

 POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top