ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Изградња уличног осветљења у ул.Остружањски пут у дужини од 600м
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Изградња уличног осветљења у ул.Остружањски пут у дужини од 600м

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Изградња уличног осветљења у ул.Остружањски пут у дужини од 600м

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-28/2018
Број одлуке: 404-28/2018
Датум:28.08.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР “Фер партнер“ Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980, понуда бр.88, од 23.08.2018.године, у поступку јавне набавке изградња уличног осветљења у ул.Остружањски пут у дужини од 600м – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 17.08.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, радови, набавка на коју се закон не примењује, изградња уличног осветљења у ул.Остружањски пут у дужини од 600м, бр. 404-28/2018, а дана 17.08.2018. године објавио позив на интернет страници општине Осечина и доставио позив на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује – радови.

Предмет јавне набавке је изградња уличног осветљења у ул.Остружањски пут у дужини од 600м, радови .

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 480.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3 понуђача:

 1. “Бос пројект“ д.о.о. Ваљево, Браће Недића 13/А, матични број 17025201, ПИБ 101492801
 2. “Ом-електро“ Лозница, Саве Ковачевића 9/10, матични број 62721570, ПИБ 107405616
 3. СЗР “Фер партнер“ Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980

 

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. СЗР “Фер партнер“ Осечина, понудио је цену 499.080,00 дин. без ПДВ-а;
 2. “Ом – електро“ д.о.о. Ваљево, понудио је цену 549.000,00 дин. без ПДВ-а;
 3. “Бос пројект“ д.о.о. Ваљево , понудио је цену 742.000,00 дин без ПДВ-а .

 

 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда СЗР “Фер партнер“ Осечина и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије, Жељко Андрић члан Комисије и Величко Марковић члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СЗР “Фер партнер“ Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980, понуда бр.88, од 23.08.2018.године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

 

Милан Урошевић

Scroll To Top