ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА о додели уговора: Израда пројектне документације за реконструкцију општинског пута у селу Лопатањ
ОДЛУКА о додели уговора: Израда пројектне документације за реконструкцију општинског пута у селу Лопатањ

ОДЛУКА о додели уговора: Израда пројектне документације за реконструкцију општинског пута у селу Лопатањ

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 17/2024
Број одлуке: 001416801 2024 06420 004 002 405 023
Датум: 30.04.2024. године

 

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019 и 92/2023), председник општине Осечина   доноси

 

ОДЛУКУ о додели уговора

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ASECO Engineering d.o.o., 14 000 Ваљево, Хајдук Вељкова бр. 3, матични број 21236748 , ПИБ 109755577  у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 001416801 2024 06420 004 002 405 023, израда пројектне документације за реконструкцију општинског пута у селу Лопатањ, услуге, понуда бр. 45 од 24.04.2024. године.

 

Образложење

Наручилац је дана 17.04.2024. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује, израда пројектне документације за реконструкцију општинског пута у селу Лопатањ, бр. 001416801 2024 06420 004 002 405 023, доставио на три адресе и објавио на  интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

 

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је , израда пројектне документације за реконструкцију општинског пута у селу Лопатањ

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 833.333,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало три понуђача:

  1. ASECO Engineering d.o.o. ,Хајдук Вељкова бр. 3, 14 000 Ваљево,матични бр. 21236748, ПИБ 109755577

 

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1.

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. ASECO Engineering d.o.o. ,Ваљево, понудио је цену у износу 900.000,00 дин. без ПДВ-а.

 

  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача ASECO Engineering d.o.o., 14 000 Ваљево, Хајдук Вељкова бр. 3, понуда бр. 45 од 24.04.2024. године и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Снежана Милошевић члан и Величко Марковић члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен ASECO Engineering d.o.o., 14 000 Ваљево, Хајдук Вељкова бр. 3понуда бр. 45 од 24.04.2024. године.

 

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top