ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ САДНИЦЕ ШЉИВА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ САДНИЦЕ ШЉИВА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ САДНИЦЕ ШЉИВА

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина

Број ЈН: 404-36/2015

Број одлуке: 404-36/2015

Датум: 12.11.2015. године

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси

 

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Калем продукт“д.о.о Крушевац-Лазаревац, матични број 20121599, ПИБ 104231565; понуда број 60 од 09.11.2015. године.

 

Образложење

 

Наручилац је дана 29.10.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-36/2015, за јавну набавку набавка саднице шљива, добра и објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности, добра.

Предмет јавне набавке је набавка саднице шљива.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 1.500.000,00 динара.

 

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 2 понуђача:

1.“Џасмин“ д.о.о, Крушевац-Лазаревац, матични број 20143274, ПИБ 104321001

2.“Калем продукт“д.о.о Крушевац-Лазаревац, матични број 20121599, ПИБ 104231565

 

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи: 2 (две).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: понуда понуђача “Џасмин“ д.о.о, Крушевац-Лазаревац је некомплетна не садржи Уверење о здравственој исправности за сорту “Ваљевка“ и сертификат о производњи садног материјала за сорту “Ваљевка“.

 

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач “Калем продукт“д.о.о Крушевац-Лазаревац, понудио је 78,34 дин. без ПДВ-а по садници

 

  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача “Калем продукт“д.о.о Крушевац-Лазаревац , заведена под бројем 60 и предложила наручиоцу његов избор.

 

  1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

 

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић,председник, Небојша Станојевић члан и Душан Вучићевић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158,

  1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу “Калем продукт“д.о.о Крушевац-Лазаревац , матични број 20121599, ПИБ 104231565; понуда број 60 од 09.11.2015. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права (копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки ) у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

НАЧЕЛНИК

Милан Урошевић

Scroll To Top